Hender plotter inn rettelse i sjøkart ved hjelp av paralellfoskyver, passer og blyant. Foto.
FERSKVARE: Sjøkart er ferskvare! Oppdater sjøkartet ditt med rettingar som meldast i Etterretninger for sjøfarende (Efs) kvar fjortande dag. Foto: Sissel Kanstad
Siste oppdatering

Korleis oppdatere sjøkart?

Du kan sjølv halde sjøkarta dine oppdatert ved hjelp av Etterretninger for sjøfarende (Efs). Efs-tenesta er gratis, og sikkerheitskritiske oppdateringar og rettingar til sjøkart frå Kartverket blir publisert kvar fjortande dag.

Eit sjøkart er oppdatert når alle rettingar som gjeld kartet er påført.

Søk etter kartrettingar

I Efs-tenesta på kartverket.no/efs kan du søke på ynskja kartnummer. Du kan avgrense søke ditt til å:

 • Vise meldingar frå siste Efs-utgåve
 • Meldingar sidan sist besøk
 • Alle meldingar knytt til det aktuelle sjøkartet sidan det blei utgjeve
 • Frå vald dato eller periode

Søkeresultatet vil gje deg ei liste over aktuelle rettingar knytt til ditt kart. Så kan du sjølv plotte endringane inn i kartet, eventuelt ved hjelp av tracingar. 

Efs Rettingar til sjøkart

Etterretninger for sjøfarende (Efs) utgjev oppdateringar og rettingar til sjøkart kvar fjortande dag.

Efs

 

Efs-tenesta gjev deg også:

 • Oversikt med trykkedatoar for sjøkart
 • Arkiv med Efs-utgåver
 • Riggliste med oversikt over posisjonar for mobile boreplattformer og flotell

Forskjellige typar meldingar i Efs

Det blir publisert ulike type meldingar i Etterretninger for sjøfarende (Efs):

 • Meldingar om trykking av kart og nautiske publikasjonar
 • Permanente, midlertidige og foreløpige endringar
 • Åtvaringar
 • Anna relevant informasjon

Permanente sjøkartendringar

Permanente sjøkartendringar er meldingar som omhandlar varige endringar som er vurdert å vere av sikkerheitsmessig verdi.

Permanente endringar kan vere:

 • Nye grunnar
 • Etablering og forandring i fyrbelysning
 • Faste og flytande sjømerke
 • Nye eller endra undervasskablar og røyrleidningar
 • Luftspenn
 • Vrak eller hefte som kan vere til hinder for fiske og skipsfart etc.

Foreløpige meldingar (P-melding)

Foreløpige meldingar er kunngjeringar av planlagde aktivitetar. Etter at planlagde aktivitetar er utført vil det kome ei ny melding om permanent sjøkartendring. P er ei forkorting for "Preliminary".

P-meldingar kan vere:

 • Planlagde nye fyr og lykter
 • Planlagd byggeaktivitet
 • Mudring
 • Opplysningar om eventuelle påbod og forordningar om seilas i bestemte område etc.

Midlertidige meldingar (T-melding)

Midlertidige meldingar blir brukt når endringa berre er gyldig for ein avgrensa periode. T er ei forkorting for "Temporary".

T-meldingar kan vere:

 • Lys og sjømerke som midlertidig er ute av drift
 • Etablering av havbruk
 • Byggeaktivitet
 • Flytting av rigg
 • Åtvaring og skyteøving
 • Seismikkundersøking
 • Prelegging av anker
 • Melding om skyteøving etc.

Forskjellige beskjeder

"Forskjellige meddelelser" (Miscellaneous) referer ikkje til konkrete kart, men inneheld informasjon om andre forhold som kan vere viktig for sjøfarande. Det kan til dømes vere informasjon om reglar og forskrifter og trykkedato for sjøkart.

Fleire "meddelelser" er inkludert i den første utgåva av Etterretninger for sjøfarende (Efs) kvart år, men kan bli gjenteke regelmessig.

Etterretninger for sjøfarende (Efs) gjeld norske sjøkart. Andre land sine sjøkart skal rettast ut frå meldingar i dette landet sin Notices to Mariners, og ikkje Etterretninger for sjøfarende.

Tracing

Tracing er eit hjelpemiddel til Etterretninger for sjøfarende (Efs), og har som føremål å lette brukaren sitt arbeid med å rette opp kart.

Tracings er teikningar av kartrettingar på transparent papir. Når du plasserer det transparente papiret med tracinga oppå sjøkartet, ser du straks kor rettingane skal vere. Dermed slipp du å setje ut ei rekke koordinatar som skildrar rettinga.

Tracing er meint som eit hjelpemiddel og skal ikkje brukast utan den korresponderande Efs-meldinga si. Kva melding tracinga tilhøyrer står i nedre høgre hjørne på tracinga, saman med informasjon om kva kart ho gjeld for.

Bruk av tracing

Del