Siste oppdatering

Slik bruker du nettjenesten Se havnivå

På Se havnivå finnes informasjon om observert og varslet vannstand, viktige vannstandsnivå, tidevann (flo og fjære), landheving, historiske data og fremtidig havnivå for et hvilket som helst sted langs norskekysten (med få unntak).

For å få informasjon for et område må du søke på et sted eller en posisjon.

Søk på sted:

Skriv inn stedsnavn og velg sted fra rullegardinmenyen som dukker opp. Samme stedsnavn går ofte igjen i flere kommuner eller fylker.

Søk på posisjon:

Skriv inn lengde- og breddegrad i desimalgrader, der positive verdier indikerer øst/nord.

Søketreff og innhold i fanene

Etter søk blir du videresendt direkte til fanen «Vannstand og tidevann». Denne viser vannstands- og tidevannsinformasjon, viktige vannstandsnivå, og historiske data for det aktuelle stedet.

Deretter kan du bevege deg frem og tilbake mellom fanene «vannstand og tidevann» og «havnivå» for stedet.

Fanen «Vannstand og tidevann»

Rett under denne fanen står det informasjon om de tilgjengelige dataene for stedet du har søkt på.

Kysten er delt inn i omkring 600 soner med tilnærmet likt tidevann, basert på vannstandsmålinger fra de permanente stasjonene og flere korte måleserier fra mellomliggende steder. Tidevannet i hver sone er relatert til nærmeste permanente vannstandsmåler ved hjelp av et tidsavvik og en omregningsfaktor for høyden.

Kartverket sjødivisjonen driver et nettverk med permanente vannstandsmålere fordelt langs norskekysten, og én i Ny-Ålesund på Svalbard.

Med bakgrunn i tidevannssonene kan vi tilby vannstandsdata omregnet til et hvilket som helst sted langs kysten (med få unntak).

Driftsmelding

Dersom stedet du søker på ligger for langt fra kysten, eller er et område uten tilstrekkelig informasjon (data), vil en driftsmelding om dette vises. Det er for eksempel ikke gode nok data i området mellom Lista og Tananger.

Vannstand nå

For søket ditt vil du få opp informasjon om hva vannstanden er nå (sist målt). Denne verdien er alltid gitt til sjøkartnull. De to neste viser tidspunkt for neste forventede lavvann og høyvann. Merk at dette er basert på tidevannstabellen, og ikke vannstandsvarselet, slik at det ikke er med eventuelle effekter været har på vannstanden.

Vannstand - graf

I grafen kan du:

  • Slå av/på visningen av vannstand, beregnet tidevann og vannstandsvarsel ved å klikke på dem
  • Velge referansenivå (sjøkartnull, middelvann eller normalnull 2000 (NN2000))
  • Velge tidsperiode både framover og bakover i tid
  • Zoome
  • «Mus over» gir tidspunkt og høyde

Beregnet tidevann – rød kurve:

Etter å ha målt vannstanden på et sted (minst et par måneder, men helst i flere år) er det mulig å analysere dataene for å bestemme «karakteristikkene» til tidevannet. Dette kan igjen brukes til å bestemme tidevannet på stedet for et hvilket som helst tidspunkt, og er også grunnlaget for tidevannstabeller. Beregnet tidevann blir også kalt astronomisk tidevann fordi det kun tar med innvirkningen fra sol og måne. Værets virkning på vannstanden er ikke inkludert.

Vannstand – blå kurve:

Dette er vannstanden som faktisk er observert. Vannstanden på et sted er summen av det astronomiske tidevannet og været sin virkning på vannstanden, og måles kontinuerlig av våre faste vannstandsmålere.

Vannstandsvarsel – grønn kurve:

Ved hjelp av modeller beregner Meteorologisk institutt værets virkning på vannstanden fem døgn fram i tid. Beregningene blir fortløpende justert ved hjelp av observasjoner fra Kartverket. Disse prognosene blir lagt til Kartverkets beregnede tidevann, og vi får et vannstandsvarsel fem døgn fram i tid.

Visning i tabell

Du kan velge å vise grafens innhold i tabell, i enten 10- eller 60-minuttsverdier.

I motsetning til grafen, vises også værbidraget i tabellen. Værbidraget er differansen mellom vannstand og beregnet tidevann. Det er spesielt lufttrykksvariasjoner og vind som får vannstanden til å variere. Denne differansen gis kun bakover i tid.

Nivåer

Her vises de viktigste vannstandsnivåene for det aktuelle søket, inkludert høy- og lavvann med ulike gjentaksintervaller. Nivåene er basert på soneinformasjonen som bakgrunn for beregningene. Du velger selv referansenivå for skissen.

Det er også mulig å skru av eller på ulike grupper som sikkerhetsklasser (anbefalte nivå fra DSB for kommunal planlegging), ekstremverdier (gjentaksintervaller), rekorder (kun for permanente stasjoner) og tidevannsrelaterte nivå.

Nivåskissen kan lastes ned som pdf, der side to gir forklaringer på de ulike nivåene.

Tidevannstabell

Her vises tidevannstabellen for stedet, med tidspunkt og høyde for høy- og lavvann. Velg selv referansenivå og dato/periode.

Historiske data

Dette er en grafisk visning av årlige verdier av høyeste, laveste, og gjennomsnittlige observerte vannstand for det aktuelle søket for en valgt periode. Du velger selv hvilket referansenivå du ønsker dataene gitt til.

Dataene kan også vises i tabell, og da gitt i måned for måned for valgt periode.

Merk at statistikken kun er tilgjengelig på de permanente vannstandsmålerne. Det betyr at et for et søk på for eksempel Stord, ikke vil vise historiske data, men henvise til vannstandsmåleren i Bergen, som er den nærmeste til Stord.

Fanen «Havnivå»

Framskrivinger av havnivå

Her finner du framskrivinger av fremtidig havnivå for forskjellige utslippsscenarioer av klimagasser frem til år 2100. Dette gjelder for den aktuelle kommunen.

Du får også anbefalte tall for planleggingsformål fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Landheving

Etter at isen fra siste istid smeltet, har vi fått en gradvis heving av landet som fremdeles pågår. Tabellen viser årlig (lokal) landheving for aktuelt søk. Verdiene er basert på Kartverkets landhevingsmodell.

Tabellen viser også beregnet lokal landheving 30 og 100 år frem i tid, med utgangspunkt i år 2000.

Del
XPPT