Siste oppdatering

Bidrar til økt sikkerhet i lufta

Helikoptre og andre som flyr lavt trenger en detaljert og pålitelig oversikt over hvilke luftfartshindre som finnes. Derfor må alle som eier et luftfartshinder rapportere dette til Nasjonalt register over luftfartshindre.

FAKTA Nasjonalt register over luftfartshindre

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er et digitalt register over menneskeskapte objekter som utgjør en risiko for luftfarten, spesielt i forbindelse med lavtflyging.

Registeret forvaltes av Kartverket, og er hjemlet i Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre (luftfartshinderforskriften) Forskriften forvaltes av Luftfartstilsynet.

Forskriften pålegger den som eier et luftfartshinder å rapportere dette til NRL senest 30 dager før etablering, endring, flytting eller fjerning.

Fra 1. juli 2025 må alle luftledninger, skitrekk, zipliner og lignende, inkludert master og stolper, være registrert i Nasjonalt register over luftfartshindre. Dette følger av en endring i luftfartshinderforskriften som trådte i kraft 1. januar 2023. Alle som eier slike hindre er pålagt å rapportere dem.

Per nå er det registrert omtrent 17 000 eksisterende eller planlagte punkthindre, og rundt 28 000 kilometer eksisterende eller planlagte luftspenn i registeret. Dette antallet forventes å øke til over 200 000 kilometer.

Bildecollage som viser ulike typer luftfartshinder

LUFTFARTSHINDRE: Kraner, bygninger og piper med en høyde på 15 meter eller mer over terreng eller vann, samt alle typer luftledninger, er eksempler på luftfartshindre som skal rapporteres inn. Foto: Kartverket.

Enklere rapportering

Luftfartstilsynet har ansvaret for luftfartshinderforskriften, mens Kartverket administrerer Nasjonalt register over luftfartshindre. Kartverket har utviklet en nettløsning for rapportering av luftfartshindre. Her kan man enkelt registrere nye hindre eller endre eksisterende via en kartbasert løsning, eller laste opp informasjon i et standardisert filformat.

I samarbeid med Elbits har Kartverket startet et pilotprosjekt for et maskin-til-maskin grensesnitt, slik at e-verk kan rapportere til registeret direkte fra sine fagsystemer. Dette pågår ut året, med mål om å tilby en operativ løsning i første halvår 2024.

Sikker tilgangsstyring

For å sikre at kun autoriserte personer har tilgang til å registrere eller endre hindre, er det avgjørende med en pålitelig tilgangsstyring. Altinn er valgt som autorisasjonsløsning ved rapportering til Nasjonalt register over luftfartshindre. Dette betyr at hver virksomhet selv har ansvar for å administrere hvem som har rett til å rapportere på vegne av dem.

Innlogging til registeret skjer via Idporten, mens tildelte rettigheter i Altinn bestemmer hvem som kan rapportere på vegne av virksomheten.

Bruk av Altinn gjør at den som er innlogget i nettløsningen kan se hvilke hindre virksomheten allerede har rapportert til registeret. En slik innsynsløsning er for tiden under utvikling.

Fra 1. januar 2024 vil det ikke lenger være mulig å rapportere til Nasjonalt register over luftfartshindre uten innlogging via Altinn.

Del
XPPT