Siste oppdatering

FKB 5.0 nærmer seg innføring

Mye har skjedd på de 15 årene siden Geovekst-samarbeidet lanserte FKB versjon 4, så det var på høy tid med en større revisjon. FKB 5.0 ble godkjent i januar 2022, og er en skikkelig modernisering av standarden.

Etter et år med utvikling og testing kan Niels Granum i Kartverket fortelle at det nå ser det ut til at alt blir klart til å settes i drift i april/mai. Arbeidet med revisjonen har helt fra starten vært forankret i ønsker fra Geovekst-partene, noe som også har fulgt løpet videre med tverrsektorielle arbeidsgrupper og åpne høringer.

Mange nye momenter har blitt innlemmet, mens andre ønskede elementer har måttet vike for at revidert versjon kunne leveres innenfor rammene. Det ble for eksempel ikke full 3D-støtte i 5.0-versjonen, men dette arbeidet videreføres i egne arbeidsgrupper framover.

Økt verdiskapning på sikt

Enhetsleder for Geodata og oppmåling i Sandefjord kommune, Robert Bergan, peker på standardisering som en nøkkelfaktor for videre bruk, utnyttelse og verdiskaping med hjelp av gode, landsdekkende FKB-data.

En forenkling av data og egenskaper gjør FKB mer tilgjengelig og forståelig for andre brukere utenfor geodatamiljøene. Dataene vil dermed kunne nå ut til flere brukere, flere vil kunne se nytten av oppdaterte grunndata og at det potensielt kan føre til flere bidragsytere.

En forbedring Bergan ser fram til er at kvalitetskodingen blir enklere, og at tallkoder erstattes med forklarende tekst. Innføringen av eksternpekere som kan koble sammen datasett og fagsystemer ser han også på som en mulighet for at datasettene både kan bli mer fullstendige, samt føre til effektivisering og kostnadsbesparing på sikt.

- Økonomisk vil selvsagt ethvert prosjekt som medfører kostnader for en kommune være krevende, men samtidig går verden fremover og totalkostnaden er betydelig lavere gjennom et spleiselag som Geovekst.

En rekke forbedringer

I tillegg til forbedringene som kommunene ser spesielt fram til, skal den nye versjonen berede grunnen for framtidens data. Blant annet blir det enklere å bygge 3D-objekter gjennom innføring av assosiasjoner mellom de forskjellige enkeltdelene av et kartobjekt. Enkle flateobjekter, som for eksempel en silo, får en enklere håndtering med heleid flategeometri der man ikke lenger har avgrensningslinjer som egne objekter.

Det vil bli enklere å endre på kodelistene nå som listene frikobles som eksterne kodelister. Slik kan endringer i brukerbehov implementeres på en smidigere måte.

Niels Granum i Kartveret sitter foran datamaskin med kartdata på skjermen.
FORBEREDELSER: Niels Granum i Kartverket forbereder innføringen av FKB versjon 5.0 i Sentral FKB. Foto: Kartverket.

Vi vil få en bedre oversikt over samferdselsprosjekter nå som datasettet FKB-Tiltak får en tydeligere håndtering av veg- og samferdselsanlegg, og flere parter kan bidra til å ajourholde tiltaksbasen.

En viktig forbedring Niels Granum i Kartverket peker på er at det vil bli enklere å bruke FKB-data i diverse GIS-verktøy når standardene er harmonisert med andre norske og internasjonale ISO-standarder. Alt av dokumentasjon går over til å bli lettere tilgjengelig som oversiktlige nettsider. I tillegg er det en rekke mindre forbedringer på de enkelte datasett.

En overgang for alle brukere av FKB-data

I tillegg til at alle Geovekst-partene som forvalter FKB-data må gå over til 5.0 for å kunne forvalte dataene videre så må også andre brukere gå over. Filer vil produseres og publiseres på dagens FKB 4.6 standard på Geonorge.no helt fram til overgangen, men etter dette vil de ikke bli oppdatert med nye endringer.

Del
XPPT