Siste oppdatering

– Vi må gjøre det enklere å dele kart- og eiendomsdata

I stortingsmeldingen om datadreven økonomi og innovasjon skriver regjeringen at den vil videreutvikle nasjonal infrastruktur for geografisk informasjon for å styrke deling og bruk av data på tvers av offentlig og privat sektor.

– Vi er veldig glade for at regjeringen i denne meldingen gir et så tydelig signal om at det er nødvendig å raskt ta grep for å modernisere det digitale geografiske økosystemet, sier kartverkssjef Johnny Welle og fortsetter:

– Det tyder på at de forstår at stedsdata er en nøkkel til å høste gevinstene av det enorme verdiskapingspotensialet som ligger i den datadrevne økonomien.

Neste generasjons delingsplattform

Fredag før påske la regjeringen frem Meld. St. 22 (2020-2021 «Data som ressurs - datadreven økonomi og innovasjon». Regjeringen skriver i stortingsmeldingen at den vil videreutvikle den nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon. Videre skriver regjeringen at «Kartverket vil vurdere å iverksette et nasjonalt program for videreutvikling av den geografiske infrastrukturen. Målet er at neste generasjons delingsplattform for geodata skal være teknisk tilrettelagt for enklere deling og samvirke med andre økosystemer. Det er også et mål å få på plass en styrings- og finansieringsform som styrker norsk næringslivs evne til verdiskaping og internasjonal konkurransekraft».

– Å finne frem til forretningsmodeller som skaper en vinn-vinn situasjon for både næringslivet og offentlig sektor er en fanesak for meg. For å få til det må vi samarbeide og ha en åpen og ærlig dialog, sier Johnny Welle.

Positiv effekt på dataøkonomien

Regjeringens ønske om å videreutvikle det digitale geografiske økosystemet bunner i at svært mye informasjon er koblet til en stedsangivelse. Dette gjør "sted" til en koblingsnøkkel for data. Moderne infrastruktur som gir enkel tilgang til stedsdata vil dermed ha en positiv effekt på dataøkonomien i Norge.

For mer informasjon: Meld. St. 22 (2020–2021) på regjeringen.no

Del
XPPT