Siste oppdatering

Fylkesgeodatautvalg for Trøndelag

Fylkesgeodatautvalget (FGU) er hovedutvalg for samordning og videreutvikling av Geovekst og Norge digitalt i fylket. Utvalget prioriterer hvilke oppgaver underutvalgene skal arbeide med. Alle representantene velges for to år om gangen.

Fylkesgeodatautvalgets arbeidsområder

Utvalget skal gi råd og anbefalinger til Norge digitalt-partene i Trøndelag, og skal gi anbefalinger i saker som skaper presedens.

Utvalget skal:

  • bidra til økt bruk av geodata i forvaltningen
  • vise den samfunnsmessige betydningen av samarbeidene Norge digitalt og Geovekst
  • gi råd og anbefalinger til deltakende parter
  • behandle og godkjenne Geodataplanen
  • årlig vurdere om Trøndelag har innspill til den nasjonale geodatastrategiens handlingsplan

Fylkesgeodatautvalget skal ha minimum to årlige møter. Ett fysisk møte før sommeren (lunsj til lunsj) og 1-2 møter i september/ oktober (video) der geodataplanen besluttes.

Det nye fylkesutvalget ble konstituert i november 2021. Mandat og deltakelse i Fylkesgeodatautvalget er under utvikling og justeringer vil komme i løpet av vinteren 2023.

Medlemmer i fylkesgeodatautvalget 2023 / 2024
Representant for Navn Kommer fra
Kommunene   kommune
Kommunene   kommune
Kommunene   kommune
Statsforvalteren   Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvalteren   Statsforvalteren i Trøndelag
Fylkeskommunen   Trøndelag fylkeskommune
Veg   Trøndelag fylkeskommune
Veg   Statens vegvesen
Jernbanen   Bane NOR
Energiverk   Tensio TS AS
Kartverket Lars Mardal Kartverket Trøndelag
Kartverket Jon Endre Kirkholt (sekretær) Kartverket Trøndelag
Del