Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fylkesgeodatautvalg for Trøndelag

Fylkesgeodatautvalget (FGU) er hovedutvalg for samordning og videreutvikling av Geovekst og Norge digitalt i fylket. Utvalget prioriterer hvilke oppgaver underutvalgene skal arbeide med. Alle representantene velges for to år om gangen.

Fylkesgeodatautvalgets arbeidsområder

Utvalget skal gi råd og anbefalinger til Norge digitalt-partene i Trøndelag, og skal gi anbefalinger i saker som skaper presedens.

Utvalget skal:

  • bidra til økt bruk av geodata i forvaltningen
  • vise den samfunnsmessige betydningen av samarbeidene Norge digitalt og Geovekst
  • gi råd og anbefalinger til deltakende parter
  • behandle og godkjenne Geodataplanen
  • årlig vurdere om Trøndelag har innspill til den nasjonale geodatastrategiens handlingsplan

Fylkesgeodatautvalget skal ha minimum to årlige møter. Ett fysisk møte før sommeren (lunsj til lunsj) og 1-2 møter i september/ oktober (video) der geodataplanen besluttes.

Det nye fylkesutvalget ble konstituert i november 2021. Mandat og deltakelse i Fylkesgeodatautvalget er under utvikling og justeringer vil komme i løpet av vinteren 2023.

Medlemmer i fylkesgeodatautvalget 2023
Representant for Navn Kommer fra
Kommunene Ytre Namdal Ingunn Lauritzen Lysø Nærøysund kommune
Kommunene Indre Namdal Elisabeth Vollmo Bjørhusdal Grong kommune
Kommunene Innherred Alf Roksvåg Verdal kommune
Kommunene Værnes Asbjørn Fiskvik Malvik kommune
Kommunene Fosen Trude Iversen Hårstad Åfjord kommune
Kommunene Orkdalsregionen Hans-Victor Wexelsen Orkland kommune
Kommunene Trøndelag sør Ingrid Fossum Røros kommune
Trondheim Kommune Mona Høiås Sæther Trondheim kommune
Statsforvalteren (Landbruk) Gaute Arnekleiv Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvalteren Siril Hafstad (vara: Kristian Julien) Statsforvalteren i Trøndelag
Fylkeskommunen Frode Brataas (leder) Trøndelag fylkeskommune
Fylkeskommunen (fylkesveger) Guri Markhus Trøndelag fylkeskommune
Veg (europa- og riksveger) Ingunn T. Arctander Jakola Statens vegvesen
Veg Per Torstein Terjesen Nye Veier
Jernbanen Håvard Moe Bane NOR
Energiverk Roger Espen Tensio TS AS
Energiverk Tor Åge Wågø Tensio TN AS
Kartverket Lars Mardal Kartverket Trøndelag
Kartverket Jon Endre Kirkholt (sekretær) Kartverket Trøndelag
Kartverket Alf Egil Aaberge Kartverket Trøndelag
Kartverket Elling Ringdal Kartverket Trøndelag
Kartverket John Thomas Aalstad Kartverket Trøndelag
Share