Siste oppdatering

Økt kvalitet i matrikkelen

I forbindelse med et Geovekst-prosjekt har Kartverket bistått kommunene Vadsø og Sør-Varanger med kvalitetsheving av bygningspunkt i matrikkelen. Erfaringene fra prosjektene vil være til hjelp for kommuner og andre aktører som har behov for pålitelige data i matrikkelen.

Pålitelige data i matrikkelen er viktig

Bygningspunkt uten geografisk omriss, som viser bygningen, kan kan hindre sammenstillinger mot andre registre. For eksempel i forbindelse med plan- og byggesaksbehandling, eller i sammenstilling med kommunale avgifter.

Mange ulike aktører i samfunnet trenger pålitelige matrikkeldata, og i enkelte tilfeller kan feil skape utfordringer for varetransport. I verste fall kan feil gi utfordringer for nødetater som skal finne fram til adresser og bygninger.

Kvalitetsheving i Vadsø kommune

Nyere Geovekst-prosjekt har gitt «fasiten» i form av oppdaterte detaljerte kartdata blant annet i Vadsø kommune.

Nye avvikslister med dataene fra 2020 er utarbeidet mellom bygningspunktene i matrikkelen, og bygningene i kartet.

I Vadsø kommune ble det ved oppstart av prosjektet vinteren 2021 registrert 7 655 bygningspunkt i matrikkelen. Av disse ble det funnet totalt 525 bygningspunkt uten et bygningsomriss rundt seg. Etter avtale med kommunen rettet Kartverket 468 tilfeller. Det utgjorde 89 prosent av feilene. Avvikene som gjenstår (57) følges opp av kommunen med saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Kvalitetsheving i Sør-Varanger kommune

I Sør-Varanger kommune gjennomførte man et lignende prosjekt sommeren 2021. I dette prosjektet ble det utarbeidet avvikslister og rettet bygningspunkt i forkant av et større kartleggingsprosjekt. Prosjektet bestod av områder med middels og spredt bebyggelse. Kartverket og Sør-Varanger kommune delte på arbeidet med å gå gjennom listene med avvik.

Av de totalt 15 771 bygningspunktene i kommunen ble det funnet 3 461 bygningspunkt uten bygningsomriss ved oppstart av prosjektet. Gjennom en intensiv periode rettet Kartverket og Sør-Varanger kommune 2 551 (74 prosent) av disse avvikene. Avvikene som gjenstår (910) følges opp på samme måte som i Vadsø kommune med saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Dette da det ikke er entydig hvilket bygg disse bygningspunktene hører til.

Gode erfaringer

Erfaringene fra begge prosjektene er gode. Kartverket har bidratt med effektive rapporteringer som danner grunnlaget for kvalitetshevingen. Videre har kommunene bidratt med økonomi slik at Kartverket også har kunne bidratt med faktisk retting i matrikkelen. Kommunene selv har i disse tilfellene ikke hatt tilstrekkelig med ressurser på plass til å kunne gjennomføre arbeidet alene.

Etter gjennomføring av prosjektene er kvaliteten i matrikkelen forbedret i de 2 nevnte kommunene. Dette er til hjelp for både kommunene selv og andre aktører i samfunnet som har behov for pålitelige matrikkeldata.

Behov for kvalitetsheving?

Kommuner som ønsker å starte prosjekter med kvalitetsheving i matrikkelen får veiledning fra Kartverket.

Det vises også til informasjon om strategi for økt datakvalitet, som beskrevet i artikkelen under.

Del
XPPT