Siste oppdatering

Arealplanarbeid i Troms og Finnmark

Alle kommuner kan nå søke tildelingsmidler for oppstart av geosynkronisering. Se nederst for detaljer!

Det blir stadig mer fokus på dataflyt av geografiske data. Samfunnets forventning til at oppdaterte data skal være tilgjengelig er sterkt økende. Geosynkronisering av arealplandata er derfor den nye standarden.

Geosynkronisering av arealplandata er, sammen med automatisk oppdatering av FKB-data og automatisk nedlasting av data fra Geonorge.no, det viktigste verktøyet for å sikre oppdaterte, kvalitetssikrete data til enhver tid.

Gode tall for fylket i 2021

2021 var et godt år for arealplanarbeid i fylket:

  1. fem nye kommuner startet opp geosynkronisering av arealplandata
  2. flere kommuner leverte årsversjoner til teknisk kontroll og
  3. samarbeidet mellom kommuner og Kartverket styrket seg. Et stadig økende fokus på kommunesamarbeid kan resultere i flere samarbeid også i vår region.

Kartverket tilbyr feilretting dersom kommunen skulle ønske dette. Noen kommuner har benyttet dette tilbudet, og tilbakemeldingene har vært gode.

Selv om man alt i alt kan si seg fornøyd med året 2021 betyr ikke dette at man kan «hvile på sine laurbær». Motivasjonen er høy for å jobbe for at flere kommuner skal starte opp geosynkronisering i løpet av 2022.

«Hårete mål» for 2022

Ved utgangen av 2021 synkroniserte 41% av kommunene i fylket arealplandata. Målet på 50% var dermed ikke helt nådd.

Målet for utgangen av 2022 er at 60% av kommunene i fylket har startet geosynkronisering. Kanskje et hårete mål, men ikke umulig.

I fylkesgeodataplanen for Troms og Finnmark 2022-2025 er det tydelige målsettinger. Oppdaterte arealplanbaser skal til enhver tid være tilgjengelig for samtlige kommuner via nasjonale databaser. Alle kommuner leverer årsversjoner av plandatabasene til kontroll og samtidig oppdatering av nasjonale databaser. Geosynkronisering av plandata skal være innført for minst 50% av kommunene i 2021 og for alle kommunene i fylket innen 2023.

Fylkesgeodatautvalget har som mål å sørge for tilstrekkelig kursing for å ivareta en kontinuerlig forvaltning av plandata, samt oppfordre til samarbeid mellom kommunene.

Fylkesgeodataplan for Troms og Finnmark 2022 - 2025

Status per medio august

Lebesby er kommune nummer 21 i fylket, som har startet geosynkronisering av arealplandata. Tidligere har også Vardø kommune startet med geosynkronisering. Det utgjør 53,8%, og målet for 2022 på 60% kommer stadig nærmere.

I tillegg har flere kommuner i fylket vist interesse for oppstart av geosynkronisering.

Klikk for større bilde.png

Kartutsnittet viser status for geosynkronisering i Troms og Finnmark fylke per august 2022 (Ill.: Kartverket).
Kartutsnittet viser status for geosynkronisering i Troms og Finnmark fylke per medio august 2022 (Ill.: Kartverket).

 

Hva gjør Kartverket?

Kartverket utfører, etter kart- og planforskriften §4, hvert år årskontroller for alle kommuners reguleringsplanbase og kommuneplanens arealdel.

For kommuner som ikke geosynkroniserer plandata sendes sosi-filer til Kartverket for teknisk kontroll og innleggelse i den nasjonale basen. Dette gjør at den tilgjengelige nasjonale basen blir oppdatert én gang i året.

Geosynkronisering letter det manuelle arbeidet for kommunen og tilgjengeliggjør oppdaterte, kvalitetssikre data til allmenheten.

Mer om kvalitetskontrollen vi tilbyr

Oppstartsmidler til alle

Potten med tildelingsmidler for oppstart av geosynkronisering er fortsatt ikke tom. Alle kommuner som starter geosynkronisering blir bevilget kr 40 000. Støtten, som tidligere kun ble gitt til de største kommunene, er nå utvidet til å gjelde alle. Her gjelder førstemann til møllen- prinsippet. Det vil lønne seg å være rask, støttemidlene varer så lenge det er penger i potten, og vil ikke bli fornyet.

Del