Siste oppdatering

Arealplanarbeid i Troms og Finnmark

Årets mål er at 80 prosent av kommunene i fylket geosynkroniserer sine arealplandata. Vi er allerede godt på vei, og har stor tro på å nå målet.

Geosynkronisering av arealplandata er et viktig verktøy for å sikre oppdaterte, kvalitetssikrete data til enhver tid. Det letter arbeidet for kommunene betraktelig, og resulterer i at riktige data blir strømmet til nasjonale arealplanbaser.

Klare mål i fylkets geodataplan

For plandata:

  • sørge for at alle kommuner forvalter plandataregistrene sine i tråd med føringer gitt i Plan- og bygningsloven
  • innføre geosynkronisering av plandata for minst 80% av kommunene i fylket innen utgangen av 2023 og for samtlige kommuner i 2024
  • sørge for at alle kommuner leverer arealplaner på høring for teknisk kontroll til Kartverket. Og at de videre gjøres tilgjengelig i regional høringsbase

Du kan lese mer om dette og andre satsinger i gjeldende geodataplan for perioden 2023 - 2026.

Til Geodataplan for Troms og Finnmark fylke

Nytt mål for 2023

Ved utgangen av 2022 synkroniserte  69 prosent av kommunene (27 av 39) sine arealplandata. Målet var 60 prosent. Etter mye god jobb i kommunene, i tillegg til et godt samarbeid med oss i Kartverket, ble målet nådd.

Årets mål er at 80% av kommunene i fylket distribuerer arealplandata ved hjelp av geosynkronisering. Vi er allerede godt på vei, og har stor tro på å klare dette målet.

Målet for 2024 er klart; 100%!

Status medio januar 2023

Klikk for større bilde.png

Status-geosynk-TRF-2023.png
STATUS GEOSYNKRONISERING: Kartutsnittet viser status for geosynkronisering i Troms og Finnmark fylke per medio januar 2023 (Ill.: Kartverket)

Hva gjør Kartverket?

Kartverket utfører hvert år kontroll etter kart- og planforskriften §4. Kontrollen gjelder for kommuneplanens arealdel og reguleringsplanbase.

For kommuner som ikke geosynkroniserer plandata sendes sosi-filer til Kartverket for teknisk kontroll og innleggelse i den nasjonale basen. Dette gjør at den tilgjengelige nasjonale basen blir oppdatert én gang i året.

Geosynkronisering letter det manuelle arbeidet for kommunen og gjør oppdaterte, kvalitetssikre data tilgjengelig for allmenheten.

Mer om kvalitetskontrollen vi tilbyr

Del