Siste oppdatering

Arealplanarbeid i Nordland

Det blir stadig mer fokus på dataflyt av geografiske data. Kravene om og behovet for ferske og oppdaterte geografiske data, herunder arealplandata, er sterkt økende. Geosynkronisering er det viktigste verktøyet for å sikre brukerne oppdaterte og kvalitetssikrete arealplandata til enhver tid.

Geosynkronisering vil si at kommunens originale geografiske plandata fortløpende kopieres inn i den landsdekkende kopidatabasen Norge digitalt arealplankartdatabase (NAP).

Dette letter det manuelle arbeidet for kommunene og tilgjengeliggjør ferske, oppdaterte og kvalitetssikrete data for brukerne.

Geosynkronisering i Nordland

19 kommuner har tatt i bruk geosynkronisering i fylket. Det er viktig å øke dette tallet. Geosynkronisering av plandata er et av satsingene i fylkets geodataplan.

Kartverket Nordland tilbyr forhåndskontroll av arealplaner for kommuner som ønsker dette før geosynkronisering. Noen kommuner har benyttet dette tilbudet og tilbakemeldingene har vært gode.

Kommuner som ikke geosynkroniserer arealplandata sender SOSI-filer til Kartverket for teknisk kontroll og innlegging i den nasjonale databasen (NAP).

Nordlandsatlas

Nordlandsatlas er en kartportal som viser vedtatte arealplaner og arealplaner på høring. Kartportalen er videreutviklet gjennom et samarbeid mellom Statsforvalteren i Nordland, Nordland fylkeskommune og Kartverket Nordland.

Nordlandsatlas er et av mange kartinnsyn som leser data direkte fra NAP.

Kontroll av arealplandata

Kartverket Nordland utfører, etter kart- og planforskriften §4, hvert år kontroll av alle plandatabasene i fylkets kommuner. Dette gjør at NAP blir oppdatert med nye data minst en gang i året.

Kommuner som ønsker å kontrollere plandataene sine selv kan ta utgangspunkt i Kartverkets artikkel:

Kartverket har mal for kontroll i form av Excel-ark som kan oversendes til kommunene på forespørsel.

Del
XPPT