Siste oppdatering

Region- og årsmøter Agder 2024

Årsmøtet innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) ble holdt digitalt 19. mars og regionmøtene i perioden 21. mars - 11 april. Dermed fikk partene mer tid til informasjon- og kunnskapsdeling på de fysiske møtene.

De regionvise møtene ble holdt i Kristiansand, Lyngdal, Evje og Arendal. Evje og Arendal. Også i år var det god deltakelse, både fysisk og digitalt, med over 40 deltakere på de fire årsmøtene.

Møtene startet med en presentasjonsrunde og oppfølging av FDV-møtene, som allerede var avholdt.

På dagsorden sto blant annet:

  • FDV-samarbeidet
  • geodataplanlegging i kommunene
  • nasjonalt register for luftfartshinder (NRL)
  • regionene informerer
  • arealregnskap
  • arealresusskart (AR5)

Møteoversikt og hele programmet finner du nederst.

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

For FDV-økonomien er det to store endringer i år. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nå fast part i samarbeidet, og det er oppretta et nytt datasett innenfor detaljerte kartdata, Felles kartdatabase (FKB) Grønnstruktur.

Les mer om Grønnstruktur - Nibio (nibio.no)

NVE er en stor bruker av Geovekst-data, og er særlig interessert i gode vann- og høydedata.

Se Melding nr. 4 fra Geovekst-forum (geonorge.no)

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL)

1. januar 2023 kom det en forskriftsendring for Nasjonalt register over luftfartshinder (NRL).

I tillegg til at kravene til nøyaktighet er skjerpet inn, er det nå også flere typer hinder som skal registreres i NRL. For eksempel alt av strøm- og signalførende luftspenn, uansett høyde.

Det er no flere typer hindre som skal registreres i NRL. for eksempel alt av strøm, eller signalførende luftspenn, uansett høyde.

Innen 1. juli i år alle hindre som ble registrert før 1.januar 2023 følge de nye kravene. Det er eier av hinderet som er ansvarlig for å rapportere dette inn til NRL.

Du kan lese mer om NRL og forskriftsendringene på kartverket.no

Arealregnskap

Arealregnskap var et hett tema, med presentasjoner fra både Nye Veier og Statsforvalteren i Agder.

Statsforvalteren i Agder orienterte om at det er etablert et nytt nasjonalt grunnkart, «grunnkart for arealregnskap». Det sammenfatter informasjon om arealdekket, arealbruk og økosystemer.

Dette er et samarbeid mellom Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Statistisk sentralbyrå (SSB), Miljødirektoratet og Kartverket.

I løpet av 2024 kommer det en testversjon.

Les mer om det nye nasjonale grunnkartet for bruk i areealregnskap på kartverket.no

Regionmøter-Agder-2024-Amna-Drace-Biscevic-16-9.JPEG
STATUS OG PLANLEGGING: Pål Tanem fra Kartverket presenterte status på årets geovekstplanlegging og inviterte til innspill til geodataplanleggingen fremover. Foto: Amna Drace Biscevic, Kartverket AgderCaption

Geodataplanlegging

Prosjektleder Pål Tanem presenterte fylkesgeodataplanen under årsmøtene.

Fylkesgeodataplan Agder

Videre oppfordret han til tidlig innmelding av prosjekter med langsiktige perspektiver, og til etablering av kommunale geodataplaner.

Samordning er nøkkelordet, og ønsket er at kommunene samordner seg selv imellom, og med landbruksparten. For eksempel i forbindelse med opprettelsen av skogbruksplaner og ved laserdatainnhenting.

Digitalisering av gamle flybilder og bruk av historiske ortofoto ble også diskutert som nyttige ressurser for kommunene. For eksempel i forbindelse med kontroll av bygningers eksistens.

Arena for informasjon- og kunnskapsdeling

Årsmøtene er en viktig arena for informasjon- og kunnskapsdeling for de ulike partene, og regionene har mye å lære av hverandre.

Kommunene i Setesdal informerte om «Planforum», en møtearena hver tredje mandag i måneden. Her samles representanter fra byggesaksbehandlere, planleggere og GIS-medarbeidere fra alle kommunene. En unik tverrfaglig arena, til inspirasjon for andre.

Flere av kommunene har beredskap høyt på prioriteringsoversikten.

I Arendal deltar kommunen med en representant inn i Østre Agder brannvesen. Hva skjer med GIS når strømmen går? Er en aktuell problemstilling for flere.

I Evje har de hatt større fokus på å stedfeste brannvann og ekstra tanker. Hvor mye informasjon om vann- og avløpsnettet skal/ bør være offisielt, er blant sakene de har diskutert.

Møteoversikt og program

Norge digitalt regionmøter 2024
Kommuner Sted Dato
Kristiansand,
Vennesla,
Birkenes
og Lillesand
Kristiansand 21. mars
Lindesnes,
Hægebostad,
Lyngdal,
Farsund,
Flekkefjord,
Åseral,
Kvinesdal
og Sirdal
Lyngdal 4. april
Bykle,
Valle,
Bygland,
Evje og Hornnes
og Iveland
Evje 9. april
Risør,
Tvedestrand,
Vegårshei,
Åmli,
Gjerstad,
Arendal,
Grimstad
og Froland
Arendal 11. april

Program

9.30: Velkomst med presentasjonsrunde, m/ kaffe

9.40: Oppfølging FDV-vedlegg/ økonomi

Gjennomgang av FDV vedlegg tas på teams før dette møtet, men setter av litt tid her også tilfelle det er noe som bør diskuteres nærmere

9.50: FDV-samarbeidet

Behov for kvalitetsheving på FKB-data

Kvalitetsheving FKB-Vann

  • Dreneringslinjer
  • Stikkrenner

Fagdager og kurs

10.00: Informasjon fra Statens Vegvesen

10.15: Arealregnskap, Nye Veier

10.35: Pause

10.45: AR5, Statsforvalteren

11.00: Regionene informerer

Hva rører seg i regionen?

Samarbeid i regionen

Tema som kommunene ønsker å ta opp

Hvordan arbeides det med beredskap?

11.30: Lunsj

12.00: Plan- og temadata

12.15: Nasjonalt register over luftfartshinder (NRL)

12.30: Geodataplanlegging i kommunene

Innspill til satsningsområder

Status og behov for nykartlegging/ ajourføring i regionen

Omløpsfotografering

Skråfoto

Historiske ortofoto

Kommunal og regional geodataplan

Terrengmodell

Frigivelse av dybdedata, marin kartlegging

Laserskanning

Flybildeoversikt

13:15: Pause

13:25: Fritidsboligprosjektet

13:45: Topografisk grunndatabase

14.00: Avslutning

Vi oppfordrer kommunene til å sende innspill til aktuelle tema de ønsker å ta opp.

Del
XPPT