Flyfoto av Søre Vaulen med terrengmodell av havnbunn redigert inn i bildet. Fotomontasje.
ET HAV AV MULIGHETER: Det er vanskelig å ta gode politiske beslutninger og å sikre en bærekraftig forvaltning av kystsonen uten solid informasjon om dybdeforhold, geologi, biologi og forurensing på sjøbunnen. Fotomontasje av Søre Vaulen med terrengmodell av havbunn. Foto: Eiliv Leren / montasje: Kartverket
Siste oppdatering

Modell for en senere større satsing

Et nasjonalt program for Marine grunnkart i kystsonen ligger ikke inne i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Men arbeidet med pilotprosjektet har gitt en modell som kan videreføres til en senere større satsing.

– Dette var som forventet, og vi har fortsatt stor tro på Marine grunnkart i kystsonen. Vi har fått en ny bestilling fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om å oppdatere det eksisterende satsingsforslaget for 2023 og sende inn et nytt satsingsforslag for 2024, sier kartverkssjef Johnny Welle i Kartverket.

Arbeidet med det treårige pilotprosjektet for Marine grunnkart i kystsonen avsluttes i 2022.

«Dette gir nøyaktige og sammenstilte data for Stavanger, Ålesund og Skjervøy/ Kvænangen, og en modell som kan videreføres til en senere større satsing», skriver KDD i sitt forslag til statsbudsjett.

Marine grunnkart i kystsonen er et samarbeid mellom Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet, samt kystkommuner og fylkeskommuner.

«Samlet ramme i pilotprosjektet var 84,6 millioner kroner, noe som anslås å være langt lavere enn de samfunnsøkonomiske gevinstene», skriver KDD.

– Gjennom det treårige pilotprosjektet har vi demonstrert et bredt spekter av bruksområder og at vi klarer å jobbe tett sammen på tvers. Det viser et enormt potensial for bærekraftig verdiskaping og sysselsetting langs kysten ved å realisere et nasjonalt program, sier Welle.

Kartverket, Havforskningsinstituttet og NGU forvalter resultatene fra pilotområdene i 2023.

– Vi skal spisse erfaringene mot et fremtidig nasjonalt program og styrke opplæringen av brukerne, spesielt i pilotområdet Skjervøy og Kvænangen, der kartleggingen nettopp er fullført, sier prosjektleder Hanne Hodnesdal i Kartverket.

Del
XPPT