Siste oppdatering

Rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold

Menneskeskapte og naturlige endringer i terrenget gjør at kart må oppdateres. Detaljerte kartdata (FKB-data) blir vedlikeholdt gjennom avtaler om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-avtaler).

Fakta FDV-avtaler

FDV-avtaler skal sikre at forvaltning, drift og vedlikehold av geodata som forvaltes på kommunalt nivå, gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte.

FDV-avtaler skal avklare partenes rettigheter og plikter og sikre at partene får enkel tilgang til de oppdaterte datasett den enkelte part har rettigheter til.

FDV-avtaler forutsetter at enhver part i FDV-avtalen har rettigheter til og er med på å finansiere forvaltning, drift og vedlikehold av ett eller flere datasett som omfattes av FDV-avtalen.

Geodataarbeidet er organisert gjennom Geovekst-samarbeidet og Norge digitalt. Alle kommunene er med i Norge digitalt, og har inngått avtaler om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-avtale). Formålet med avtalen er å sikre at forvaltning, drift og vedlikehold av geodata gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte. Avtalen forplikter kommunene til å holde detaljerte kartdata oppdatert.

Fordeling av kostnader, ansvar og roller

Kapittel 4 i Geovekst-håndboka redegjør for de overordnede rammene i FDV-arbeidet, så som roller og regler for kostnadsdeling. Der finner du også en egen oversikt over hvilke objekttyper som bør vedlikeholdes kontinuerlig i FDV-arbeidet.

Revisjon av FDV-avtalen

I praksis gjelder samme FDV-avtale for flere år, mens vedleggene revideres årlig. Vedleggene angir hvilke datasett som inngår i den felles forvaltningen og hvem som har ansvar for å ajourholde disse. Fordeling av kostnader og inntekter i FDV-arbeidet reguleres også i vedlegg til avtalene. FDV-avtalen fungerer som Norge digitalt-avtale for kommunene.

Periodisk og kontinuerlig ajourhold

Vedlikehold av data skjer på to forskjellige måter, periodisk ajourhold eller kontinuerlig ajourhold.

Periodisk ajourhold gjøres ved hjelp av fotogrammetri, og gjennomføres typisk hvert 4.-6. år av kartleggingsfirmaer i forbindelse med Geovekst-prosjekter. Gjennom periodisk ajourføring blir kartdata oppdatert der det har skjedd endringer i terrenget. Ajourføringen følger de til enhver tid gjeldende fotogrammetriske registreringsinstruksene for de ulike datasettene.

Fra flyfotografering blir gjennomført, til de nykonstruerte dataene er klare til å bli lagt inn i de ulike datasettene, tar det ofte flere (gjerne 8) måneder. I denne perioden kan kommuner som har innført sentral lagring av FKB (SFKB) vedlikeholde dataene sine på vanlig måte gjennom kontinuerlig ajourhold. For kommuner som ikke har innført sentral lagring av FKB-data, må kontinuerlig ajourhold av datasett som er under periodisk ajourhold håndteres spesielt. Dette sikrer at endringer som er gjort hos kommunen i denne perioden ikke går tapt når de nykonstruerte dataene legges inn.

Gode rutiner hos kommunene er viktig for å fange opp kartdata som endres som følge av kommunal saksbehandling.

Kontinuerlig ajourhold omfatter det daglige arbeidet som gjøres for å vedlikeholde FKB-dataene, og ajourføring av objekter og egenskaper som ikke egner seg for fotogrammetrisk datafangst.

Ved kontinuerlig ajourhold prioriteres fullstendighet og hurtig oppdatering framfor nøyaktighet. Prinsippet er at datasett skal ajourholdes med detaljeringsgrad i henhold til valgt FKB-standard, mens kravet til nøyaktighet tillates redusert. For ikke å gape for høyt, prioriteres kontinuerlig ajourhold av datasettene for vegtema, byggtema og AR5 (arealtilstand), men man ønsker også at endringer i andre datasett oppdateres. Kommunenes arealplaner er også omfattet av avtalen.

Gode rutiner hos kommunene er viktig for å fange opp kartdata som endres som følge av kommunal saksbehandling. Hvordan arbeidet organiseres, vil variere fra kommune til kommune, men alle bør ha oppdaterte rutiner for kontinuerlig ajourhold av de viktigste kartdatasettene i sin kommune.

På sidene om forvaltningsinformasjon på geonorge.no kan du finne oversikter, kart og statistikk over ajourholdsaktivitet for FKB-dataene.

Sammenhenger mellom datasett

De ulike datasettene henger ofte sammen, og endringer ute i terrenget medfører ofte at flere datasett må korrigeres. Ved utbygging eller endringer av en vei henger datasettene FKB-Veg, Elveg 2.0 og eventuelt TraktorvegSti tett sammen. Ved utbygging og kommunal byggesaksbehandling henger datasettene FKB-Tiltak, FKB-Bygning og matrikkelen tett sammen. Ofte vil slike endringer påvirke arealtilstanden slik at også FKB-AR5 må oppdateres. I tilfeller der terrenget er endret bør FKB-Høydekurve oppdateres. Dersom bruken av arealet endres må kanskje FKB-Arealbruk endres. Når åpne vannveier flyttes, grøftes eller legges i rør må FKB-Vann og eventuelle synlige VA-objekter i FKB-LedningVA oppdateres.

veiledningssidene for FDV ligger en kortfattet oversikt over datasettene og innhold.

Sentral lagring av FKB

Det er et uttalt mål å korte ned tiden fra en endring skjer i terrenget til den er tilgjengelig i kartet. De fleste kommunene har innført sentral lagring av FKB-data.

Les mer om sentral lagring av FKB-data.

Del
XPPT