Kart- og planforskriften krever at plandata skal være nedlastbare via den nasjonale geografiske infrastrukturen (Norge digitalt). For å få fullstendige data, er partene i Norge digitalt-samarbeidet enige om at plandata skal inngå som et obligatorisk datasett i samarbeidet. For å få til dette, må analoge planer digitaliseres fra papir og rasterform til vektorformat i etableringsperioden fram til 2017. Les rapporten Planinformasjon i Norge digitalt (pdf).

Norge digitalt-satsingen skal bidra til å initiere nye eller styrke pågående etableringsaktiviteter i alle landets kommuner. Satsingen vil også kunne bidra til bedre forutsigbarhet i forvaltningen gjennom en forpliktelse til å etablere og tilrettelegge gode plandata - til nytte for samfunnet.

Les mer i brosjyren Arealplaner i Norge digitalt – løsninger og bruksområder (pdf). Bruk gjerne lysarkene (ppt, 2,5 Mb) til å forklare løsningene og bruksområdene for arealplaner i Norge digitalt.

Når eldre arealplaner digitaliseres, bør kommunene følge kravene i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.

I mange fylker har Fylkesmannen og Kartverket sendt ut brev med tilbud om teknisk kontroll av reguleringsplaner, eventuelt også kontroll av arealdelen til kommuneplanen. I noen tilfeller er fylkeskommunene også med.

Se også artiklene Kontrollere arealplaner og Lag et digitalt arealplankart.

Kommunale prosjekter

Kommuner etablerer digital planinformasjon gjennom prosjekter. Prosjektene bygger på modeller for samfinansiering mellom regionale - og i noen tilfeller nasjonale - samarbeidsparter, basert på prinsippene i Geovekst-samarbeidet. Denne typen organisering legges til grunn for en nasjonal satsing på regionale prosjektsamarbeid. Mer informasjon om dette finnes på våre sider om arealplandata i FDV-avtalene.

Svært mange kommuner har kommet langt i arbeidet. Det er satt i gang etableringsprosjekter i mange fylker for å bistå kommunene i dette digitale løftet. Kartverket kan hjelpe til med å gjennomføre prosjektene.

Du finner også informasjon om planprosjekter på en egen side - planprosjekt.

Veiledning

Kartverket har laget en veileder som gjennomgår tekniske krav og metode for etablering av digitale planer (.pdf). Til veilederen er det laget en teknisk spesifikasjon (.docs) som kan brukes som underlag i anbudsprosessen. Spesifikasjonen stiller krav til hvordan digitaliseringsprosessen skal gjennomføres. Veilederen går ikke inn i de tekniske detaljene, men viser til den tekniske spesifikasjonen.

Før arbeidet begynner, bør kommunen lage en oversikt over alle sine arealplaner. Kartverket har laget et regneark som kan brukes i arbeidet med å få oversikt (.xlsx).

Manus for digitalisering og vektorisering (.xlsx) kan være til hjelp i prosessen.

Kommunene trenger ikke gjennomføre egen anbudskonkurranse hvis man velger å bruke Kartverkets rammeavtale (se siden om planprosjekter). Bruk av rammeavtalen forutsetter at kommunen lager en oversikt over alle sine arealplaner. Kartverket anbefaler at kommunen utarbeider manus også ved bruk av rammeavtalen.