Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Føring av matrikkel

Det er viktig at opplysninger som skal inn i matrikkelen er riktige. Vi må derfor ha rutiner som sikrer dette. Rutinene må sikre at alle legger inn matrikkeldata på samme måte.

Datakvalitetsstrategi Strategi for økt datakvalitet

Her kan du laste ned strategien med litt mer utfyllende tekst enn i artikkelen. For mer bakgrunnsdokumentasjon og beskrivelse av nåsituasjonen kan du lese rapporten fra delprosjektet økt datakvalitet.

Film Hvorfor er matrikkelen viktig?

I denne filmen gir vi deg eksempler på hvorfor det er lurt å sjekke hva som er registrert i matrikkelen.

Podkast Matrikkelpodden

Janne Johnsen og Leikny Gammelmo fra prosjektet masterplan matrikkel tar i bruk podkast for å bringe matrikkelen ut til folket. Målgrupper er folk i fagmiljøet og "mannen i gata".

Bakgrunn Samfunnsøkonomisk analyse

I delprosjektet økt datakvalitet har det blitt gjort en samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Kartverket.

Dette er det fjerde av fem tiltaksområder som baserer seg på den samfunnsøkonomiske analysen fra 2019. Tiltakene som faller inn under dette tiltaksområdet er til en viss grad avhengig av at vi først har startet med å få en oversikt over databruk og konsekvenser. Noen gjelder uavhengig av det, og vil være avgjørende for å nå målet i datakvalitetsstrategien om en felles praksis for matrikkelføring i alle kommuner.

Kartverkets arbeid

Kartverket tilbyr veiledning og kurs for alle som skal legge inn data i matrikkelen. Dette arbeidet kan vi gjøre bedre hvis vi får vite mer om behovet til brukerne. Kartverket jobber med å videreutvikle og forbedre kurs i matrikkelføring som et tiltak under dette tiltaksområdet.

Føringsinstruksen for matrikkelen er et viktig bidrag til ensartet føring og oppdateres når ny versjon av matrikkelen lanseres.

Vi kan forbedre hvordan vi utvikler brukstilfeller og sperrer. En sperre sikrer at felt må være fylt ut for å bli ferdig med føringen. Utvikling av brukstilfeller er gjort både for å tilpasse brukerbehov og regelendringer, og for å muliggjøre dataflyt. Dette har vi gjort i delprosjekt funksjonelle forbedringer i masterplan matrikkel.

Innføring av Svar inn/Svar ut og etterhvert FIKS IO er eksempler på noe som kan bidra til mer automatisert føring.

Automatisert føring og kobling mot søknaden kommunen mottar vil være et bidrag til å få inn de dataene som skal være i matrikkelen.

Om tiltaksområdet

For å øke datakvaliteten må det sikres en ensartet føring gjennom en tydelig standard for hvilke data som skal føres med hvilken kvalitet, basert på behovene til eksisterende og kommende digitaliseringsløsninger. Det kan også være behov for å iverksette målrettede tiltak for registrering av manglende matrikkeldata.

Aktuelle tiltak er:

  • Automatisk kvalitetssikring av det som legges inn i matrikkelen
  • Samkjøring av riktige føringer
  • Rette avvik mellom matrikkel og grunnbok

Gjennomføring av kurs i matrikkelføring del 1 anbefales som et tiltak for å øke fagkompetansen for de som jobber i skjæringspunktet mot matrikkelen.

Fakta

Matrikkelføring
Kommunen er matrikkelfører. Personen som fører matrikkelen er en saksbehandler. For å få tilgang til å føre matrikkelen må saksbehandleren ha gjennomført Kartverkets kurs i matrikkelføring og bestått eksamen. Det er kommunen som har ansvaret for føring av matrikkel i egen kommune, og saksbehandleren må sørge for å holde seg faglig oppdatert.

 

Databruk og konsekvenser

Vi trenger oversikt over hvem som bruker matrikkelen og kvaliteten på dataene. Det er også viktig å vite hvilke konsekvenser det får hvis man legger inn feil eller mangelfull data.

Eksisterende data

Dette tiltaksområdet handler om å få oversikt over hvilke andre databaser og prosesser i samfunnet som har overlappende data med matrikkelen. Målet er å unngå dobbeltarbeid.

Bevisstgjøring

Gjennom bevisstgjøring og kommunikasjon skal vi bidra til å definere datakvalitet og få brukere av matrikkelen til å definere hva som er godt nok for dem.

Innhenting av data

På områder hvor matrikkelen har vesentlige mangler, kan dette kreve innhenting eller kjøp av data. Her må det ligge vurderinger til grunn, og det bør søkes samarbeid om løsninger og kjøp for å redusere kostnadene.

Mer om datakvalitet i matrikkelen

Share