Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Bevisstgjøring

Gjennom bevisstgjøring og kommunikasjon skal vi bidra til å definere datakvalitet og få brukere av matrikkelen til å definere hva som er godt nok for dem.

Datakvalitetsstrategi Strategi for økt datakvalitet

Her kan du laste ned strategien med litt mer utfyllende tekst enn i artikkelen. For mer bakgrunnsdokumentasjon og beskrivelse av nåsituasjonen kan du lese rapporten fra delprosjektet økt datakvalitet.

Film Hvorfor er matrikkelen viktig?

I denne filmen gir vi deg eksempler på hvorfor det er lurt å sjekke hva som er registrert i matrikkelen.

Podkast Matrikkelpodden

Janne Johnsen og Leikny Gammelmo fra prosjektet masterplan matrikkel tar i bruk podkast for å bringe matrikkelen ut til folket. Målgrupper er folk i fagmiljøet og "mannen i gata".

Bakgrunn Samfunnsøkonomisk analyse

I delprosjektet økt datakvalitet har det blitt gjort en samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Kartverket.

Det må kommuniseres tydeligere hvilken kvalitet matrikkeldata har, og hvilke alternative datakilder som kan benyttes. Dette krever god kommunikasjon kombinert med bedre merking av matrikkeldata.

Kartverkets arbeid

Kommunikasjon er viktig. Vi jobber med å øke bevisstheten omkring innholdet i matrikkelen og hvordan den brukes.

Gjennom tiltak under tiltaksområde 3 skal Kartverket øke bevisstheten om datakvaliteten, både det som finnes i matrikkelen i dag og det som legges inn. Her er også andre aktører viktige bidragsytere. Dette er både for å informere brukere, og til arbeidet med å kartlegge hva som er god nok datakvalitet i arbeidet deres.

Tiltak Kartverket jobber med er:

  • Nettsidene om datakvalitet
  • Nyhetssaker og artikler i egne kanaler og tidsskrift
  • Foredrag og kurs
  • Matrikkelpodden

Om tiltaksområdet

Dataen i matrikkelen har ulik informasjonsverdi avhengig av hvilket formål den skal brukes til. I mange tilfeller antar aktører at matrikkeldata er nøyaktig nok for formålet deres, noe som kan føre til at dataene brukes feil. Vi ønsker derfor i dette tiltaket å definere hva datakvalitet er og identifisere hva som er god nok kvalitet.

For å øke datakvaliteten må datakvalitet defineres. For å oppnå «god datakvalitet» må dataene ha evnen til å støtte de informasjonsformål de brukes til. Kravene kan sees på som kvalitetsdimensjoner. På bakgrunn av arbeidet som er gjennomført i Masterplan matrikkel har vi valgt ut fire relevante kvalitetsdimensjoner: nøyaktighet, fullstendighet, samsvar og aktualitet. Dette kan du lese mer om i rapporten vår fra delprosjektet økt datakvalitet.

Databruk og konsekvenser

Vi trenger oversikt over hvem som bruker matrikkelen og kvaliteten på dataene. Det er også viktig å vite hvilke konsekvenser det får hvis man legger inn feil eller mangelfull data.

Eksisterende data

Dette tiltaksområdet handler om å få oversikt over hvilke andre databaser og prosesser i samfunnet som har overlappende data med matrikkelen. Målet er å unngå dobbeltarbeid.

Føring av matrikkel

Det er viktig at opplysninger som skal inn i matrikkelen er riktige. Vi må derfor ha rutiner som sikrer dette. Rutinene må sikre at alle legger inn matrikkeldata på samme måte.

Innhenting av data

På områder hvor matrikkelen har vesentlige mangler, kan dette kreve innhenting eller kjøp av data. Her må det ligge vurderinger til grunn, og det bør søkes samarbeid om løsninger og kjøp for å redusere kostnadene.

Mer om datakvalitet i matrikkelen

Share