Siste oppdatering

Digitalt løft for norske havner

Kystverket har tildelt 10,5 millioner kroner til prosjektet «Digital tvilling i havn» for å styrke digitaliseringen av havneinfrastrukturen. Dette legger grunnlaget for en mer moderne og smartere havnevirksomhet.

Bergenhavn-16-9.jpg
Moderne, digitale løsninger som enkelt tilgjengeliggjør informasjon for alle deltakende parter i en logistikkoperasjon er essensielt for å kunne skape et bærekraftig og effektivt havneanløp. Foto: Nataliya Nazarova/Mostphotos

 

Digital tvilling i havn

Oslo havn har påtatt seg ansvaret som prosjekteier, sammen med 20 norske havner og Kartverket er målsetningen å fremme økt bærekraft og effektivitet ved å kartlegge, digitalisere og utvikle en felles digital infrastruktur.
Ulike aktører bidrar med unik kompetanse på sine fagfelt. Havner som deltar bidrar med erfaring om havnedrift og logistikk, Kartverket har ekspertise innenfor standardisering og geografisk infrastruktur, og privat næringsliv vil bidra med fagkunnskap innenfor digitale havnesystemer, digitalisering og autonomi.

LarsFredrikGyland.jpg
Lars Fredrik Gyland, avdelingsdirektør i Kartverket. Foto: Kartverket

–Vi er glade for at prosjektet får støtte til videre kartlegging av havn og dybdekartlegging i sjø. Økt satsning på digitalisering er et viktig skritt i retning av modernisering og effektivisering av de norske havnene, og vil bidra til mer presis og effektiv navigering og skipstransport, sier Lars Fredrik Gyland, avdelingsdirektør i Kartverket.

Støtte til to arbeidspakker

Prosjektet har blitt tildelt støtte for gjennomføring av to arbeidspakker:

  • Kartlegging av havn og dybdekartlegging i sjø i de deltagende havnene.
  • Utvikling av felles digital løsning for sikringskontrakter for adgang til ISPS-terminaler, samt forbedre samhandling mellom digitale systemer på skip og i havn gjennom integrasjon mellom SafeSeaNet, Den norske los og IT-systemer i havnene.

Gjennom dette initiativet kan man oppnå positive resultater ved å utnytte kvalitetssikrede og lett tilgjengelige data for å styrke havnelogistikken. En effektiv koordinering av digitale data med anløpsinformasjon vil bidra til å optimalisere skipsanløp og innseiling, noe som vil redusere ventetiden og liggetiden i havn, samtidig som utslippene kuttes.

Kartverket deltar aktivt i prosjektet

Kartverket tar et spesielt ansvar for gjennomføringen av kartleggingsarbeidet. Planen er å tilby kartlegging av havner og dybder i sjø for de deltakende havnene.

–Det planlegges å gjennomføre brukerkartlegging i forhold til integrasjon mot SafeSeaNet (SNN) og Den norske los blant aktører som har interesse i anløp av skip til havn. Dette arbeidet vil kunne gi viktig grunnlagsinformasjon i forhold til videre utvikling av grensesnitt for havnesystemene, sier Gyland.

Prosjektet vil invitere relevante aktører (havner, operatører, agenter, Kystverket, SSN m.fl.) til en felles arena. Målet er å skape en standard deling av anløpsinformasjon samt å i felleskap utfordre SSN på muligheter for toveiskommunikasjon slik at havner kan oppdatere direkte i sine systemer. Toveis-integrasjonen vil redusere antallet telefoner, eposter og repetitive manuelle meldinger i SSN portalen.

Tidligere gjennomført prosjekt “Norsk digital havneinfrastruktur” har lagt mye av grunnlaget

«Norsk digital havneinfrastruktur» har innført en digital infrastruktur med tilhørende programvare som bidrar til å øke effektiviteten i norske havner. I 2021- 2022 ble det gjennomført omfattende kartlegging i mange havner, i tillegg til testing av dybdekartlegging i Oslo havn ved bruk av laser fra fly.

Resultatet av kartleggingen er tilgjengelig gjennom en felles nasjonal havnedatabase, som har åpne grensesnitt forvaltet av Kartverket. De deltakende havnene har utviklet IT-systemer som er integrert med denne nasjonale havnedatabasen. Dette sikrer at det er toveis tilgang til data som blir forvaltet gjennom infrastrukturen. Havnene kan da ha fordeler av oppdatert og relevant informasjon for å forbedre sin drift.

Styrker effektiviteten og sikkerheten i norske havner

En vesentlig del av «Digital tvilling i havn» setter søkelys på etablering av en felles plattform for digitale sikringskontrakter. Dette kan resultere i tidsbesparelser for aktører i transportsektoren, da man unngår bruk av flere separate systemer som er brukt i dag. Gjennom en felles portal kan man oppnå effektivitet og redusert snutid for transportører.

I tillegg vil den digitale infrastrukturen øke sikkerheten i havnene. Sanntidsovervåkning og kontroll av havneområder vil sikre at høye sikkerhetsstandarder opprettholdes. Samtidig kan man raskt håndtere eventuelle situasjoner som oppstår. Dette kan forbedre havnenes evne til å tilby en trygg og pålitelig havnevirksomhet.

Moderne, digitale løsninger som enkelt tilgjengeliggjør informasjon for alle deltakende parter i en logistikkoperasjon er essensielt for å kunne skape et bærekraftig, effektivt havneanløp. Automatikk og gjenbruk av data mellom aktører vil fjerne flaskehalser og forenkle brukerflytene. Dette har ikke bare en positiv effekt på anløpets liggetid og miljøfaktor, men også på hele verdikjeden.

Oslo Havn - 10,5 millioner i støtte til digitalisering av norske havner

FAKTA

  • Deltakere i prosjektet: Oslo Havn, Bergen Havn, Bodø Havn, Karmsund Havn, Kristiansand Havn, Kristiansund og Nordmøre Havn, Arendal Havn, Trondheim havn, Drammen havn, Sandefjord havn, Larvik havn, Måsøy havn, Nord-Trøndelag havn, Stavanger havn, Harstad havn, Tromsø havn, Borg havn, Berlevåg havn, Sandnes havn, Grenland havn, Norske Havner (bransjeorganisasjon) og Kartverket.
  • Prosjektet «Digital tvilling i havn» skal ferdigstilles innen november 2024.
Del
XPPT