Siste oppdatering

Endring i WMS-tenestene

Som tidlegare varsla vil Kartverket frå 1. februar 2022 gå over til å levere dei tre nye datasetta Elveg 2.0, forenkla utgåve av Elveg 2.0 og NVDB Rutedatasett. Desse erstattar FKB-Vegnett, og dagens Vbase og Elveg. I samband med denne overgangen vil det òg skje endringar i WMS-tenesta for datasetta.

I dag har vi éin Vegnett WMS som blir distribuerte via Geonorge. Denne tenesta framstiller vegnettet som registrert i datasettet Vbase, og inneheld vegnettgeometri og dessutan eit utval eigenskapar. Denne vil no erstattast av to nye WMS-tenester:

  • Forenklet Elveg 2.0 WMS:
    Framstiller vegnettgeometrien som registrert i forenkla utgåve av Elveg 2.0, og dessutan vegsperringer og adresseinformasjon. Denne vil eigna seg for alle brukarar som ønsker å framstilla vegnett.
  • Utvidet Elveg 2.0 WMS:
    Framstiller eit større utval av objekttypar i det fullstendige Elveg 2.0-produktet. Denne vil eigna seg for brukarar som ønsker ei djupare innsikt i dei ulike objekttypane og eigenskapane som finst i datasettet.

Dei nye WMS-tenestane vil vareta brukarane som har nytta dagens Vegnett WMS, og vil i tillegg gi fleire moglegheiter til brukarane. Ein får mellom anna moglegheit til å sortera ut fleire objekt og eigenskapar i det nye produktet.

Tenestene vil distribuerast via Geonorge innan utgangen av året, og vil eigna seg godt som bakgrunnskart for bruk i til dømes samfunnsplanlegging, beredskap, adressering, vedlikehald, generell oversyn og kartframstilling i stor og liten målestokk. Tenestene kan brukast kvar for seg eller kombinerast for eit meir fullstendig bilde.

Del
XPPT