Siste oppdatering

Fotogrammetisk registreringsinstruks for Elveg 2.0

Produktspesifikasjon for Elveg 2.0 er første versjon av sitt slag og er en videreutvikling av datasettene FKB-Vegnett, Vbase og Elveg.

Fotogrammetrisk registreringsinstruks for Elveg 2.0 ble sendt på høring samtidig (og i samme dokument) som de nye produktspesifikasjonene for punktsky.

Høringsfrist var 10. desember

Nytt i instruksen

Selve registreringsinstruksen for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Elveg 2.0 er bygd på siste fotogrammetriske registreringsinstruks for Vegnett (4.61) tilpasset produktspesifikasjonen for Elveg 2.0.

Fotogrammetrisk FKB-Elveg 2.0 henger tett sammen med fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Veg 5.0 og FKB-TraktorvegSti 5.0.

Fra versjon FKB 5.0 er alle typevegene (unntatt traktorveg og sti) flyttet fra FKB-TraktorvegSti til Elveg 2.0. Trapper som tilhører sti ligger også igjen i FKB-TraktorvegSti og har fått nytt navn (stitrapp).

Del
XPPT