Siste oppdatering

Produktendringer fra Nasjonal vegdatabank høsten 2021

Som en konsekvens av regionreformen måtte vegnettsmodellen i Nasjonal vegdatabank (NVDB) endres, og med det også produktene fra NVDB. Dagens Vbase og Elveg vil fases ut og det legges opp til nye produkter som kan ivareta brukerne som har benyttet disse produktene.

Det legges opp til 3 nye produkter:

  1. Elveg 2.0, som allerede leveres via Geonorge, vil være hovedproduktet som erstatning for Vbase og Elveg. Les mer om dette produktet på Geonorge, her ligger det også produktspesifikasjon.
  2. Forenklet utgave av Elveg 2.0, som vil inneholde kun veglenke og vegsperringer. Dette produktet vil ligne mye på dagens Vbase, og kan benyttes til samme formål for de som benytter Vbase i dag. Her vil det komme en produktspesifikasjon over sommeren.
  3. NVDB Rutedatasett. Dette vil være et produkt som er spesialtilpasset som grunnlag for ruteplanlegging og navigasjon. Brukere av dagens Elveg vil kunne benytte dette datasettet.

En førsteversjon av dette produktet ligger nå ute på Geonorge som testdata. Det vil bli levert som fylkesfiler i formatet spatial light, og i utgangspunktet med samme oppdateringsfrekvens som dagens Elveg, dvs. 10 ganger pr år.

Gradvis utfasing

For kommunene som i dag benytter FKB-Vegnett som forvaltningsprodukt, vil det bli endringer fra høsten da dette produktet også vil utgå fra NVDB. Vegnettet skal fra høsten forvaltes gjennom Sentral felles kartdatabase (SFKB). Der vil det være Elveg 2.0 som blir grunnlaget for vegnettet fra NVDB. Overgangen til vegnett i SFKB og kursvirksomhet knyttet til dette vil det bli sendt ut nærmere informasjon om til kommunene over sommeren.

Det vil bli en gradvis utfasing av de gamle produktene, men 1.oktober er nå satt som dato for siste leveranse av Vbase og Elveg. Etter denne datoen vil det kun være de andre produktene som vil bli oppdatert og levert for nedlasting via Geonorge.

Lang historie endres

Som en kuriositet kan det nevnes at når Vbase nå fases ut er det en lang historie som endres. Spesifikasjon av VBASE ble første gang utgitt av Statens kartverk i 1991 med Georg Langerak som primus motor. Vbase har vært helt avgjørende for at Norge i dag har en nasjonal vegdatabank med et standardisert vegnett for hele landet.

Del
XPPT