Siste oppdatering

Vil styrke tilgangen til geografiske data

FN har vedtatt å styrke arbeidet med tilgang til geografisk informasjon: Det danner grunnlag for bærekraftig utvikling og gjør samfunnet mer robust mot klimaendringer.

Om UN-GGIM

FNs ekspertkomite for geografisk informasjon (UN-GGIM) jobber med globale utfordringer knyttet til bruk av geografisk informasjon og er et organ for global politikkutvikling.

Videre gir komiteen føringer for produksjon, tilgjengelighet og bruk av geografisk informasjon.

FNs ekspertkomité for geografisk informasjon (UN-GGIM) holdt nylig sitt 13. årsmøte i FN-bygningen. Kartverkssjef Johnny Welle deltok på møtet i New York sammen med kartverkssjefer fra 78 andre land.

Tilgang til geografisk informasjon er avgjørende

Robusthet mot klimaendringer var naturlig nok høyt oppe på dagsorden. En rekke utviklingsland og små øystater understreket hvor viktig det er å styrke landenes kapasitet når det gjelder tilgang til og forvaltning av geografisk informasjon. Det vil blant annet dempe konsekvensene av klimaendringer og kriser.

– Geografiske data og tjenester blir brukt til veldig viktige ting for kloden. Det gjelder både for kriser og beredskap, samt håndtering av klimaendringer og bærekraft, sier Johnny Welle.

Flom-Sperillen-Buttingsrud-camping-foto-Åsgeir-Størdal.jpg
EKSTREMVÆR: Flommen de siste dagene har vist hva vi må være forberedt på når været blir villere. Foto: Åsgeir Størdal

UN-GGIM vedtok i møtet å styrke arbeidet på dette området: FN-sekretariatet planlegger nå et sidearrangement under «2023 SDG Summit» om behovet for bedre tilgang til pålitelig geografisk informasjon. Dette skjer i forbindelse med høynivåuken for FNs generalforsamling i september.

– Vi kan lære mye av de som er langt fremme. Gjennom å engasjere oss i FNs ekspertkomité kan vi være med på å forme dette viktige arbeidet, sier Welle.

Ledende med jordobservatoriet i Ny-Ålesund

Kartverkets geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard er en node i det internasjonale forskningssamarbeidet som muliggjør presise klimamålinger og bruk av lokasjonstjenester som GPS. Det internasjonale geodesisamarbeidet er avhengig av data fra jordobservatoriet i Ny-Ålesund for å skape en god global referanseramme.

Johnny Welle i FN UN-GGIM foto-Anne-Jørgensen-IMG_9827.JPG
FN, NEW YORK: Karverkssjef Johnny Welle deltok på møtet i FNs ekspertkomité for geografisk informasjon (UN-GGIM) sammen med kartverkssjefer fra 78 andre land. Foto: Anne Jørgensen.

Norge har derfor engasjert seg sterkt i komitéens arbeid knyttet til geodesi. En viktig milepæl ble nådd i mars da FNs geodesisenter åpnet i Bonn (Tyskland). UN-GGIM-møtet ga mange lovord om innsatsen med å etablere senteret, og at Norge ved Kartverket bidrar med kommunikasjonsressurser til senteret.

– Det viser at det vi holder på med er viktig. Norges og Kartverkets arbeid har betydning internasjonalt, konstaterer Welle. 

Gode internasjonale standarder må til

Geografiske økosystem og hvordan FN best kan støtte utviklingen av geografisk informasjon i nasjonale dataøkosystemer, skapte også engasjement i ekspertkomiteen. Kartverkssjef Welle er opptatt av at gode standarder er grunnleggende for velfungerende digitale økosystemer. Kartverket har tidligere engasjert seg sterkt i internasjonalt standardiseringsarbeid.

– Vi var veldig tidlig ute med Sosi-standarden, og vi er langt fremme, men i vår strategi må vi nå ha en dreining mot internasjonale standarder knyttet til økosystem, slik at vi kan få til sømløse modeller av sjø og land for hele kloden, utdyper Welle, før han legger til:

– Havbunnen slutter jo ikke ved territorialgrensa.

Del
XPPT