Siste oppdatering

Kvalitetskrav til arealplaner i Trøndelag fylke

Et planforslag må tilfredsstille de nasjonale kravene til kvalitet i en digital reguleringsplan. Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen), fylkeskommune og Kartverket i Trøndelag bistår kommunene med dette.

Fremstilling av digital reguleringsplan

Sjekkliste

Etatene har satt sammen en sjekkliste med krav som stilles til digitale reguleringsplaner. Ønsket er at listen kan være til nytte i det daglige planarbeidet for dere i kommunene. Bruk den og tilpass den til egne rutiner!

Kontroll og høringsbase

Kartverket Trøndelag tilbyr kvalitetssikring av arealplaner som etter plan- og bygningsloven legges ut til offentlig ettersyn. Dette er en videreføring av tilbudet statsforvalterne i de tidligere fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag sendte ut til kommunene i 2015 og 2016.

Kartverket er ikke høringspart, men bistår Statsforvalter/ fylkeskommune med den tekniske kontrollen og tilretteleggingen.

Vi minner om disse punktene:

  • Før planen sendes må kommunen utføre visuell kontroll av plankart og SOSI-fil. Filene som oversendes må være identiske med det plankart som legges ut til offentlig ettersyn.
  • Kartverket utfører en teknisk kontroll av planen. Kartverket melder eventuelle behov for rettinger tilbake til kommunen. Kopi av rapporten sendes Statsforvalter og fylkeskommunen til orientering.
  • Retting gjøres av kommunen før ny oversending til Kartverket.
  • Feilfritt digitalt plankart blir tilgjengelig for høringspartenes saksbehandlere. Høringsbasen vil også ligge tilgjengelig på den regionale kartportalen www.gislink.no. Etter at fristen for høring er gått ut fjernes planen fra høringsbasen

Vi har i den forbindelse laget et forslag til oppsett for oversendelse som dere i kommunene oppfordres til å bruke når dere sender planen til oss. Dette for å forenkle alles saksbehandlingen.

Send planen til:

Kartverket Trøndelag tilbyr kontroll av arealplankart i alle faser av planprosessen. Dette kan forebygge feil og bidra til raskere saksbehandling. Kommunene bes om å sende SOSI-fil og PDF-fil til Kartverket Trøndelag for lagring av den digitale arealplanen i høringsdatabasen. Dette selv om Kartverket har kontrollert planen.

Del