Siste oppdatering

Kvalitetskrav til arealplaner i Trøndelag

Et planforslag må tilfredsstille de nasjonale kravene til kvalitet i en digital reguleringsplan. I Trøndelag bistår Statsforvalteren, fylkeskommunen og Kartverket Trøndelag kommunene med dette.

Fremstilling av digital reguleringsplan

Sjekkliste

Etatene har satt sammen en sjekkliste med krav som stilles til digitale reguleringsplaner. Vi håper listen er nyttig i det daglige planarbeidet for dere i kommunene. Bruk den og tilpass den til egne rutiner!

Gjeldende sjekkliste 9.4.2019.pdf (revideres høsten 2022)

Kontroll og høringsbase

Kartverket, Statsforvalteren og Fylkeskommunen minner om at når planer sendes ut på høring skal sosi-fil av planforslaget sendes til Kartverket. Unntaket er dersom planforslaget «leveres» via geosynkronisering.

Oppdaterte høringsdata hos Kartverket sørger for en effektiv saksbehandling hos alle berørte parter. Kartverket tilgjengeliggjør planforslaget via wms, slik at planforslaget automatisk havner i den regionale kartportalen GisLink.

Til kartportalen GisLink

Kartverket er ikke høringspart, men bistår Statsforvalter/ fylkeskommune med den tekniske kontrollen og tilretteleggingen.

Vi minner om disse punktene:

  • Før planen sendes må kommunen utføre visuell kontroll av plankart og SOSI-fil. Filene som oversendes må være identiske med det plankart som legges ut til offentlig ettersyn.
  • Kartverket utfører en teknisk kontroll av planen. Kartverket melder eventuelle behov for rettinger tilbake til kommunen. Kopi av rapporten sendes Statsforvalter og fylkeskommunen til orientering.
  • Retting gjøres av kommunen før ny oversending til Kartverket.
  • Feilfritt digitalt plankart blir tilgjengelig for høringspartenes saksbehandlere. Høringsbasen vil også ligge tilgjengelig på den regionale kartportalen www.gislink.no. Etter at fristen for høring er gått ut fjernes planen fra høringsbasen.

Vi har laget et forslag til oppsett for oversendelse som dere i kommunene oppfordres til å bruke når dere sender planen til oss. Dette for å forenkle saksbehandlingen.

Skjema til oversendelse av arealplan til offentlig ettersyn.pdf

Planen sendes til:

plantrondelag@kartverket.no

Kartverket Trøndelag tilbyr kontroll av arealplankart i alle faser av planprosessen. Dette kan forebygge feil og bidra til raskere saksbehandling.

Del