Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Geodataplan for Trøndelag

Fylkesgeodataplanen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Trøndelag. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket.

Kontaktperson

Kartverket Trøndelag

Fylkeskartsjef: lars.mardal@kartverket.no

Strategiske valg i planperioden

Planen ble vedtatt i fylkesgeodatautvalget 24. oktober 2019. Hovedsatsinger i geodataplanen for Trøndelag for perioden 2020-2023 er tredelt:

 • Sikre et standardisert geodatagrunnlag
  • Samordne kartleggingsprosjekter gjennom Geovekst, programmene «omløpsfotografering» og «nasjonal detaljert høydemodell».
  • Sikre god kvalitet i datagrunnlaget gjennom gode ajourføringsrutiner. Spesielt fokus på Felles kartdatabase (FKB), ortofoto, høydemodeller, arealplaner (vedtatte og på høring), temadata, matrikkelen og vegadresser.
  • Spesielt fokus på rutiner for kontinuerlig ajourføring av FKB-data i Sentral FKB.
  • Arbeide for økt kvalitet og bedre egnethet av regionale og nasjonale datasett
  • Arbeide for etablering av marine geodata. Kartlegge hvilke områder som bør prioriteres. Arbeide mot et pilotprosjekt for marine grunnkart for en del av Trøndelagskysten (innenfor planområdet for Kystsoneplan Namdalen).
  • Ta i bruk ny teknologi for effektiv forvaltning og distribusjon (geosynkronisering, sentral lagring av Felles kartdatabase (sFKB), geointegrasjon etc.).
  • Være orientert om og kunne ta i bruk ny teknologi og nye elektroniske løsninger (for eksempel eByggesak, ePlansak, byggesak-BIM og matrikkelføring).
 • Øke kunnskapen om og bruken av geodata
  • Bidra med fagkompetanse om tilgjengelige geodata og infrastruktur på arenaer der det er naturlig å delta (fagsamlinger, kommunesamarbeid, fagnettverk etc.).
  • Sikre enkel tilgang til datagrunnlaget og bidra til at eksisterende geodata i enda større grad blir tatt i bruk.
  • Se på muligheten for bedre tilrettelegging av regionale og nasjonale datasett for økt bruk.
  • Fokusere på at de samme geodataene brukes av mange ulike brukergrupper.
 • Økt kommunesamarbeid
  • Videreutvikle funksjonelle kommunale og regionale samarbeidsformer for effektivisering og forbedring av saksbehandling ved bruk av geografisk informasjon.

Fylkesgeodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt-samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler samarbeidet mellom de lokale partene i regionen. Oppgaver som de enkelte partene har ansvar for og som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av planen.

Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i hvordan Norge digitalt-samarbeidet er organisert og hva som er de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Del