Siste oppdatering

FDV-avtaler i Troms og Finnmark

Forvaltning-, drift- og vedlikeholds-avtalen (FDV) regulerer det kontinuerlige ajourhold av Felles KartdataBase (FKB). Den regulerer også drift, distribusjon, rettigheter og salg av basene. Det er en avtale for hver kommune, og den består av avtaletekst og vedlegg. Vedlegg sendes ut tidlig på året før årsmøtet avholdes. Vedleggene til avtalen blir revidert etter hvert årsmøte.

Formål

Avtalen sikrer at FDV av geodata, som inngår i Geovekst-samarbeidet, gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte.

Avtalen avklarer rettigheter og plikter for partene. Den skal samtidig sikre partene enkel tilgang til de datasett den enkelte part har rettigheter til.

Avtalens vedlegg og økonomi revideres og rapporteres i forbindelse med de årlige årsmøtene i Norge digitalt / Geovekst.

Forutsetninger

FDV-avtalen bygger på prinsipper nedfelt i Geovekst-avtalen av 5.6.1992 om geodatasamarbeid med retningslinjer og veilednings-dokumenter.

I tillegg legges til grunn prinsipper og avtaler for Norge digitalt-samarbeidet som Geovekst-forum har gitt sin tilslutning til.

Originaldataverter

Originaldatavert er den part som har ansvaret for vedlikehold av originalen av det enkelte primærdatasett definert inn under FKB.

Forpliktelser ved å være originaldatavert:

 • Sørge for å innhente data fra andre samarbeidsparter og oppdatere datasettet
 • Levere datasettet ferdig oppdatert og kontrollert til Kartverket ved hver runde med ajourhold

Denne jobben får originaldataverten betalt for gjennom FDV-samarbeidet. Fordelen med at kommunen er originaldatavert er at sannsynligheten for å fange opp endringer i kommunen er større med lokalkunnskap. Dette forutsetter at kommunene har forvaltningssystem for geodata. De må også ha kompetanse og nok folk til å levere tilfredsstillende datasett til rundene med ajourhold.

I de kommuner dette ikke er tilstede, er Kartverket originaldatavert.

Forvaltningsrunder

Det arrangeres en til to årlige forvaltningsrunder i fylkene. Disse varierer avhengig av om en kommune lagrer FKB data sentralt eller ikke. Der det er mulig er fristene de samme som for leveranse med etablerings-/ ajourholds-prosjekter.

Endringer av planen underveis i året kan forekomme på grunn av ønsker og forsinket firmaleveranse. Beskjed vil da bli gitt til partene.

Avtaledokumenter og omfang

FDV-avtalen omfattes av dette avtaledokumentet og vedleggene 1 til 6 som følger:

 • Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon
 • Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds- og driftsoppgaver
 • Vedlegg 3: Kostnadsoversikt
 • Vedlegg 4: Kostnadsdeling
 • Vedlegg 5: Norge digitalt-bilag for kommunen
 • Vedlegg 6: Bekreftelse av det valgte offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Organisering og årlig revisjon

På Årsmøtet skal minimum følgende saker behandles:

 1. Rapport for virksomheten i foregående år sett opp mot geodataplan med handlingsplan
 2. Regnskap for foregående år
 3. Planlagte aktiviteter for inneværende år
 4. Budsjett for inneværende år med forslag til disponering av inntekter
 5. Revisjon av avtalens vedlegg
 6. Andre saker som én eller flere parter ønsker behandlet

Referat fra Årsmøtet med reviderte vedlegg til FDV-avtalen og frist for innsigelse, gjøres tilgjengelig for partene. Parter som ikke møter på Årsmøtet, plikter å komme med eventuelle innsigelser mot endringer av vedleggene innen fristen. Alle parter kan ved behov ta initiativ til andre møter som vedkommer FDV-avtalen.

Del
XPPT