Siste oppdatering

Fylkesgeodatautval for Rogaland

Fylkesgeodatautvalet (FGU) er øvste organ for samordning innan Noreg digitalt og geovekst i fylket. Utvalet er også ansvarleg for utarbeiding av årleg geodataplan.

Fylkesgeodatautvalet har medlemmer som er oppnemnde av kommunane, andre geovekstpartar, Statsforvaltaren, fylkeskommunen og frå regionale statsetatar. Kartverket Rogaland leiar utvalet og er sekretariat. 

Medlemmer i fylkesgeodatautvalet for Rogaland

Part Representant Vara
Statsforvaltaren i Rogaland James Stott (Administrativ stab) Anfinn Rosnes (Landbruksavdelinga)
Rogaland fylkeskommune Astrid Espe (Plan, miljø og samfunnsavdelinga)  
Rogaland fylkeskommune Eirik Lima (Samferdselsavdelinga)  
Statens vegvesen Geir Magnus Tungland Silje Ofstad Henden
Kommunane Åge Einar Djuve (Sandnes) Kjell Olsen (Haugesund)
Kommunane Gerd Karin Espedal (Gjesdal) Olav A. Thorsberg (Klepp)
Kommunane Marianne F. Stange (Haugesund) Stine H. Marken (Vindafjord)
Andre etatar Lene Brandsø Reisersen (Kystverket)  
Andre etatar Jannicke Johannesen (Politiet)  
Energiforsynininga John Kapstad (Enida AS) Sigve Hamran (L-nett AS)
Telenor geodata@telenor.com  
Kartverket Rogaland Jon Moe Ole Lunden

 

Utvalet har to underutval, eitt for basisgeodata og eitt for plan- og temadata:

Kontakt

Del
XPPT