Siste oppdatering

NVDB brukerforum Innlandet

NVDB (Nasjonal vegdatabank) brukerforum for Innlandet er et forum for kommuner som jobber med vegdata og NVDB i fylket. Forumet møtes tre-fire ganger i året, og setter aktuelle saker på dagsorden.

Brukerforumet består av kommunerepresentanter fra regionen og det er representanter fra både vegforvaltning og kart- og geodata. I tillegg er Statens vegvesen og Kartverket representert i begge fora.

Dagsorden settes i tråd med innspill og ønsker fra kommunene i regionen.

Overordnet målsetting

Den er at brukerforumet skal jobbe med felles problemstillinger knyttet til vegforvaltning og registrering av data i NVDB. I tillegg arbeider brukerforumet med dataflyt og standardisering av vegdata.

Hva er NVDB?

Om NVDB (vegvesen.no)

Kravspesifikasjon til ferdigvegsdata

Det er utarbeidet en kravspesifikasjon for ferdigvegsdata fra entreprenør. Denne er ment til bruk for kommunene i forbindelse med dataleveranser til NVDB og FKB i vegprosjekter. Formålet med dokumentet er å gjøre det enklere for entreprenørene å levere gode ferdigvegsdata til kommunene. På den måten kan kommunene oppfylle sine forpliktelser i forhold til oppdatering av lokale og nasjonale datasett.

Krav til ferdigvegsdata fra entreprenør 2022.pdf

Spesifikasjonen skal være et levende dokument og revideres en gang i året i Brukerforum Innlandet. Kommunene kan ta i bruk dokumentet i forbindelse med prosjektering av nye veganlegg (små og store). Eventuelt rettelser til feil, eller innspill til forbedringer er velkomne.

Ajourhold av vegtema

Kartverket har ansvar for å veilede kommunene i ajourføring av FKB vegtema. Dette er en pålagt oppgave for kommunene som inngår i forvaltningsavtalen (FDV-avtalen). Vi har samlet veiledningsmateriell som kommunene trenger for å utføre denne oppgaven i en håndbok.

Veileder til hjelp i arbeidet med ajourføring av datasettene Elveg 2.0, FKB-TraktorvegSti og FKB-Veg

Sekretariatet i Innlandet

  • Kay Henning Kleverud, Sør-Odal, leder
  • Per Kristian Bergstrøm, Hamar kommune
  • Kari Anne Midtvold, Statens vegvesen
  • Anita Høie, Kartverket, sekretær

Møtereferat sendes ut til representantene i Innlandet fylke

Kan også fås på forespørsel til:

anita.hoie@kartverket.no

Del
XPPT