Siste oppdatering

Geodatastrategi for Innlandet 2020 - 2025

I kjølvannet av reformen er det viktig å opprettholde og videreutvikle de etablerte samarbeidsarenaene. Statsforvalteren Fylkeskommunen, KS (kommunene), Statens vegvesen og Kartverket Innlandet har derfor utarbeidet geodatastrategi for fylket. Formålet er å styrke grunnlaget for beslutninger for en effektiv offentlig sektor i fylket.

I Innlandet har vi lang tradisjon for godt samarbeid og gode fellesløsninger. Alle kommunene er med i interkommunale geodatasamarbeid. Med Temadata Innlandet har vi etablert felles forvaltning, visning og analyse av geodata til bruk for fylkesetatene og kommunene. Samtidig er det potensiale for økt bruk av geodata. For å nå nye brukergrupper må vi synliggjøre våre gode felles geodata gjennom brukervennlige tjenester og produkter.

I kjølvannet av regionreformen

Regionreformen har ført til store organisatoriske endringer for flere av fylkesetatene. Det er viktig å opprettholde og videreutvikle de etablerte samarbeidsarenaene, slik at vi fortsetter å arbeide mot felles mål. For å lykkes kreves det vilje til å sette av tilstrekkelige ressurser hos alle deltakende parter.

Arbeidsgruppe

Strategien er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Lederforum for geografisk informasjon, med representanter fra kommunene, Fylkeskommunen, Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) og Kartverket. Arbeidsgruppa har gjennom workshops og faglige møteplasser fått gode innspill fra Fylkesgeodatautvalget med underutvalg, privat sektor, forsknings- og utdanningsmiljø.

Formålet med strategien er at geodata i større grad skal være beslutningsgrunnlag for en effektiv offentlig sektor i Innlandet.

Geodatastrategien for Innlandet skal være vårt felles verktøy for å:

 • Sikre vårt bidrag inn i nasjonal geodatastrategi
  • Prioritere utvalgte tiltak fra handlingsplanen
 • Sikre felles retning videre i Innlandet
  • Utvikle samarbeidsarenaer og felles mål
 • Skape bred forankring for vårt fagområde
  • Både lederforankring og forankring på tvers i organisasjonene
 • Beholde vår tetposisjon
  • Innovasjon, fellesløsninger og dataflyt

Målgruppen for strategien er offentlig sektor i Innlandet; kommunene, fylkeskommunen, fylkesetater og forsknings- og utdanningsmiljøer.

Last ned hele strategidokumentet her:

Det skjer i Innlandet; Geodatastrategi for Innlandet 2020-2025.pdf

Del
XPPT