FoU-forum for geografisk informasjon

Hva er siste nytt innen geodata i arealforvaltningen? Enten du er opptatt av næringsutvikling, naturinngrep, arealregnskap eller klimatilpassing, informerer vi om flere prosjekt som skal gi mer kunnskap. FoU-forum for geografisk informasjon løfter også fram noen områder der vi mangler svar.

09:00 - 11:30
Digitalt (Teams-lenke blir tilsendt)

Påmeldingsfrist: 19. mars

Har du spørsmål?

Kontakt fagdirektør FoU og innovasjon Reidun Kittelsrud: reidun.kittelsrud@kartverket.no

Møtedokumenter 2023

Møtedokumenter 2022

Vi inviterer her til forumets åttende møte, og ønsker både tidligere og nye deltakere velkommen! FoU-forum er et nasjonalt samlingspunkt med oppgave å stimulere til aktivitet på feltet forskning og utvikling i tilknytning til geografiske data, geografisk infrastruktur og geografisk metode. 

Foreløpig agenda:

 

09.00 Velkommen

 

09.05 Temasesjon: Geodata i arealforvaltning, hva skjer?

Temaet arealforvaltning er fortsatt svært aktuelt. Det har pågått mange prosjekter og aktiviteter i forvaltningen siste år som bringer oss et stykke nærmere ambisjonene og mer er i oppstart. Vi ønsker å bidra til formidling av hvor vi står, hvilke data- og kunnskapsgrunnlag vi bør bygge videre på -
og identifisere FoU-utfordringer som fortsatt står uløst.

Inviterte foredragsholdere presenterer:

 

09.05 Grunnkart for bruk i arealregnskap

Geir-Harald Strand, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Hva har vi kontroll på og hva er de uløste behovene som krever kunnskapsbygging.

NIBIO, Statistisk sentralbyrå (SSB), Kartverket og Miljødirektoratet samarbeider nå om å tilrettelegge grunnleggende data som myndighetene kan benytte for å utarbeide arealregnskap. Dette datagrunnlaget skal gjøres lett tilgjengelig gjennom fellesløsningene som etatene samarbeider om. Med dette datagrunnlaget oppstår en rekke nye FoU-behov.

09.30 Hva pågår av forskningsarbeid for bedre klimatilpasning?

Carlo Aall, Norsk senter for berekraftig klimatilpassing, Vestlandsforskning

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing (NORADAPT) samler åtte forskningsinstitusjoner som utvikler ny kunnskap om hvordan samfunnsaktører kan tilpasse seg klimaendringene. Mange prosjekter berører geografisk informasjon, hva pågår og hva gjenstår å få bedre løsninger på?

09.50 Nye metoder for å vise samspill mellom natur og klima

Iselin Helløy, Vestland fylkeskommune

Et prosjekt ledet av Vestland fylkeskommune er i startgropa for å lage nye metoder for naturdata og arealregnskap, til bruk i planlegging og forvaltning. Ett av målene er å ta i bruk satellittbaserte metoder sammen med maskinlæring for å fylle hullene i eksisterende kartlegging. Hva vil prosjektet prøve å løse, hvordan, og hva forventer de blir utfordringene?

10.10 Kort pause

 

10.25 Temasesjon fortsetter

  • Behov for heldekkende informasjon om natur og klima ved Idunn E. Borgen Skjetne og Ellen Arneberg, Miljødirektoratet
  • KI og GIS på arealplan: Erfaringer fra prosjekter ved Harald Huse, Norkart

11.10 Aktuelt

  • Pågående prosesser
  • Utlysninger
  • Plan for møter 2024

11.30 Takk for i dag

 

FoU-forum

FoU-forum har blitt godkjent av Samordningsgruppen med mandat publisert på Geonorge, og er en oppfølging av tiltak 24 i nasjonal geodatastrategi «FoU-strategi for geografisk informasjon». I mandatet kan du også lese strategien som ble vedtatt høsten 2021.

Del
XPPT