Siste oppdatering

Nasjonal detaljert høydemodell

Prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell er fullført.

Etter flere års forberedelser og arbeid ble det i statsbudsjettet for 2016 bevilget midler til oppstart av en nasjonal detaljert høydemodell (NDH) basert på målinger med minimum 2 pkt/m2. Denne ble etablert i perioden 2016 – 2022 og består av:

  • cirka 57.000 km2 med eksisterende laserdata fra 2010 eller nyere
  • cirka 37.000 km2 med bildematchende data
  • og 230.000 km2 med nye laser-skannede data (av dette cirka 53.500 km2 med 5 pkt./m2)

Kostnadsøkningen mellom 2 og 5 pkt/m2 er finansiert lokalt utenom prosjektet.

Laserskanningen ble etter en offentlig anskaffelse tildelt og gjennomført av Terratec AS (nå Field Group).

I tillegg har prosjektet utviklet og satt i drift forvaltningsløsningen høydedata.no hvor alle NDH-data ligger samlet og tilgjengelig for samfunnet.

Bildematching

I større sammenhengende områder over tregrensen (lite vegetasjon) ble det gjennomført bildematching for å produsere høydedataene. Bildematching er en langt rimeligere metode enn laserskanning, men resulterer i noe dårligere høydenøyaktighet. Resultatene er likevel vurdert som gode nok for fjellområdene.

Kartlegging i sjø, innsjøer og vassdrag

Prosjektet gjennomførte i 2021 kartlegging med Batymetrisk LiDAR (grønn laser) i grunne sjøområder, samt i noen vassdrag og innsjøer. Ny teknologi har vist lovende resultater, og rapporter fra disse prøveprosjektene er nå tilgjengelige. Data fra testprosjektene er også publisert på høydedata.no.

Les mer om testprosjektene her:

Utfordringer når prosjektet er avsluttet

Ved prosjektets avslutning ser vi to store utfordringer som må løses for at nytten av denne store investeringen ikke skal forvitre:

  1. Forvaltningsløsningen høydedata.no krever ressurser både til drift og videreutvikling, samt lagringskapasitet for betydelige datamengder, noe som beløper seg til flere millioner årlig. Dette har så langt vært finansiert gjennom prosjektet, men er midler verken Kartverket eller deltagende parter disponerer etter prosjektets slutt.
  2. De eldste dataene er allerede 13 år gamle. Det skjer stadig endringer i terrenget og det er behov for endringsanalyser og oppdatering av høydemodellen, spesielt i områder under marin grense med kvikkleire-problematikk og langs viktig infrastruktur. Dette forutsetter en bærekraftig finansiert vedlikeholdsplan og ikke ad hoc-skanning der spesielle særinteresser får dominere.
Del
XPPT