Siste oppdatering

Status for nasjonal detaljert høydemodell

Datafangst for gjenstående områder i prosjektet ble avsluttet sommeren 2021.

Med fullført datafangst betyr dette at prosjektet for alvor nærmer seg slutten. Drøyt 230.000 km2 er laserskannet i prosjektet, og snart vil alt være tilgjengelig på www.hoydedata.no.

Statuskartet nedenfor oppdateres ukentlig (klikk her for å åpne kartet i nytt vindu).

 

Leveranser fra 2021

Alle laserdata fra 2021-sesongen er nå levert Kartverket. Mottakskontroll er i gang, og vi antar at resterende områder vil bli tilgjengelig på høydedata.no i løpet av mars 2022.

Bildematching

I større sammenhengende områder over tregrensen (lite vegetasjon) gjennomføres bildematching for å produsere høydedata. Bildematching er en langt rimeligere metode enn laserskanning, men resulterer i noe dårligere høydenøyaktighet. Resultatene er likevel gode nok for fjellområdene.

Det meste av områdene som er planlagt bildematchet er nå på plass på hoydedata.no. Resterende områder vil komme i løpet av våren 2022.

Sjøbunnskartlegging

Prosjektet gjennomførte i 2021 kartlegging med grønn laser i grunne sjøområder, samt i noen vassdrag og innsjøer. Ny teknologi har vist lovende resultater, vi er spente på å se resultat fra disse kartleggingene. Data fra dette vil også publiseres på hoydedata.no.

Les mer om testprosjektet med grønn laser.

Del