Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Status for nasjonal detaljert høydemodell

Datafangst for gjenstående områder i prosjektet ble avsluttet sommeren 2021.

Med fullført datafangst betyr dette at prosjektet for alvor nærmer seg slutten. Drøyt 230.000 km2 er laserskannet i prosjektet, og snart vil alt være tilgjengelig på www.hoydedata.no.

Statuskartet nedenfor oppdateres ukentlig (klikk her for å åpne kartet i nytt vindu).

 

Leveranser fra 2021

Alle laserdata fra 2021-sesongen er nå levert Kartverket. Mottakskontroll er i gang, og vi antar at resterende områder vil bli tilgjengelig på høydedata.no i løpet av mars 2022.

Bildematching

I større sammenhengende områder over tregrensen (lite vegetasjon) gjennomføres bildematching for å produsere høydedata. Bildematching er en langt rimeligere metode enn laserskanning, men resulterer i noe dårligere høydenøyaktighet. Resultatene er likevel gode nok for fjellområdene.

Det meste av områdene som er planlagt bildematchet er nå på plass på hoydedata.no. Resterende områder vil komme i løpet av våren 2022.

Sjøbunnskartlegging

Prosjektet gjennomførte i 2021 kartlegging med grønn laser i grunne sjøområder, samt i noen vassdrag og innsjøer. Ny teknologi har vist lovende resultater, vi er spente på å se resultat fra disse kartleggingene. Data fra dette vil også publiseres på hoydedata.no.

Les mer om testprosjektet med grønn laser.

Share