Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Nye bruksenhetstyper på høring

I sommerens høring er det gode sjanser for å få inn smarte endringer i «Ny informasjonsmodell/klassifikasjon av bruksenheter».

 

06.06.2023

Klassifikasjon av bruksenheter

Rapport på høring (pdf 2,45 MB)

Høringsprosess

For å systematisere innspillene best mulig, ønsker arbeidsgruppen tilbakemeldinger fra sektoren gjennom et digitalt spørreskjema. Spørsmålene i det digitale skjemaet er detaljerte, men kan være nyttige å ha lest i forkant av rapporten.

Frist for innspill er 3. september 2023.

Q/A-møter

Hvis du ønsker å delta på digitale Q/A-møter (spørsmål og svar), kan du melde deg på disse her:
Q&A 1: 19. juni 2023 Kl. 9:00 til 10:00
Q&A 2: 22. august 2023 Kl. 9:00 til 10:00
Send gjerne inn spørsmål på forhånd til bygg@kartverket.no.

Bruksenhet-modell

Bruksenhet-modell er noe så enkelt som at huset ditt er klassifisert som «bolig» i matrikkelen, som er Norges offisielle eiendomsregister.

Men så var det alt dette med garasjer, anneks og utleiedeler, og hvordan dette registreres?

Og hva med kombinasjonsbygg der det kanskje er både leiligheter, industri, kontor og overnattingsvirksomhet i samme bygg?

Matrikkel_SKV_02604_Foto_Synne_Storvik.jpg
PUSLESPILL: Matrikkelen og gode eiendomsdata blir en stadig viktigere brikke i samfunnets digitale puslespill. Foto: Synne Storvik

Matrikkelen er viktig for både private, næringsliv og offentlige etater som raskt behøver informasjon om en eiendom. Det kan være kommunen, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, eiendomsmegleren og beredskap/ redning ved brann og ulykker. Lik begrepsbruk er essensielt for digitalisering når stadig flere systemer skal snakke sammen med minst mulig manuell dobbeltregistrering.

Smidig prosjekt med stort referansegrunnlag

Dette er grunnlaget for at Kartverket sammen med flere aktører vil modernisere matrikkelen. Ei tverretatlig arbeidsgruppe leda av Kartverket og KS har utvikla et nytt forslag for å klassifisere bruksenheter.

– Vi har brukt såkalt «smidig arbeidsmetodikk», med ei bredt sammensatt arbeidsgruppe og ei referansegruppe på hele 93 personer. Siden denne prosjektmodellen foregår i sprinter med korte, begrensa oppgaver, har vi kunnet justere kursen underveis. Vi har endt opp med to alternativ som presenteres neste uke idet de sendes ut på høring, sier Kartverkets prosjektleder Nancy Niemann.

Forslag med fellestrekk

I dag klassifiseres bruksenheter som Bolig, Unummerert bruksenhet (der 50 prosent består av garasjer), Fritidsbolig, Annet enn bolig (næring/ offentlige bygg) og Ikke godkjent bolig. Utfordringa er at hovedfokuset er matrikkeldata på bygningsnivå, mens brukerne behøver mer detaljerte data. Det gjør spesielt kombinasjonsbygg utfordrende å registrere. I tillegg registrerer kommunene ulikt.

I de to alternative forslagene opprettholdes både Bolig og Fritidsbolig, men legger opp til flere detaljer på nivå 2 og 3. Begge alternativene sløyfer enhetstypene Unummerert og Ikke godkjent bolig. Deretter skiller forslagene lag:

I forslag 1 vil garasjer, uthus og naust bli sortert som støtteenheter under Bolig og Fritidsbolig, mens «Annet enn bolig» rendyrkes med nytt navn «Næring og tjenesteyting». I forslag 2 blir dette «Næring, tjenesteyting og støtteenheter», der altså støtteenheter på nivå 2 sorterer garasjer, uthus og naust på nivå 3.

Ønsker gode innspill

– Arbeidsgruppa synes ikke at det ene forslaget er betydelig bedre enn det andre, men anser forslag 2 som mest robust: Ved å ta bort garasjer og lignende fra kategoriene bolig og fritidsbolig, fjernes risikoen for feiltolkning. Samtidig har forslag 2 svakheter ved at «støtteenheter» ikke sorteres på nærings-, bolig- eller fritidsformål. Derfor ønsker vi gode forslag i høringen, sier Niemann.

Hun legger til at videre arbeid med kodeverket skal basere seg på innspill fra sektoren. Det er komplisert å ta i bruk nytt kodeverk, og mange hensyn må ivaretas.

– For eksempel må verdien av bedre matrikkeldata vurderes opp mot merkostnaden med registering og ajourhold for kommunene. Nytt kodeverk innebærer også at systemleverandører må endre sine systemer. Innspill fra sektoren blir derfor avgjørende for å vurdere hvordan arbeidet tas videre.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for prosjektet.

Share
XPPT