Siste oppdatering

Instruks for føring av eier, fester og kontaktperson i matrikkelen

Her beskriver vi saksbehandlingen ved matrikkelføring av saker etter matrikkelforskriften § 62b. Dette gjelder opplysninger om eier, fester og kontaktperson som føres av kommunene eller Kartverket.

Endring av matrikkelforskriften

Matrikkelforskriften § 62b er en bestemmelse som trådte i kraft 01.01.2021. Denne konkretiserer hvilke saker kommunen og Kartverket skal føre i matrikkelen, når det gjelder opplysninger om ikke-tinglyste eierforhold i matrikkelen. Før var det kommunene som har hatt ansvaret. I enkelte tilfeller har Kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt Kartverket fullmakt til å gjøre massive oppdateringer. Nå er dette endret, slik at enkelte saker skal føres av Kartverket.

Fakta Instruks om føring av opplysninger om registrert eier, registrert fester og kontaktperson for matrikkelenhet

Her finner du instruksen.

Hvilke saker kommunene skal føre i matrikkelen

Kommunene skal føre opplysning om eier og fester i forbindelse med oppmålingsforretning som gjelder disse sakene:
1. Matrikulering av umatrikulert grunneiendom og festegrunn.
2. Registrering av uregistrert jordsameie.
3. Endring av sameiefordelingen for registrert jordsameie – som ikke har tinglyst grunnboksblad.

Hvilke saker Kartverket skal føre i matrikkelen

Kartverket skal føre opplysning om eier og fester til ikke tinglyst matrikkelenhet i disse tilfellene:
1. Oppmålingsforretning som gjelder oppretting av ny matrikkelenhet – som ikke skal tinglyses.
2. Endring av eieropplysninger for matrikkelenheter som ikke er tinglyst (se under "Saker som gjelder andre typer eiendommer").

Når kommunen utfører oppmålingsforretning, der det opprettes ny grunneiendom som ikke skal tinglyses (offentlig veg og jernbane), så må opplysning om eier og fester føres av Kartverket. Kommunen skal først føre oppretting av ny matrikkelenhet i matrikkelen. I forbindelse med oppmålingsforretningen skal kommunen motta egenerklæring fra eieren av offentlig vei eller jernbane, slik det er vist til i matrikkelloven § 24 fjerde ledd. Deretter må kommunen sende egenerklæring eller andre aktuelle dokumenter til Kartverket for føring av eierforhold.

Saker som gjelder offentlig veg- og jernbanegrunn

I saker som gjelder offentlig veg- og jernbanegrunn kan slike opplysninger endres ved bruk av egenerklæring. Dette dokumentet utestedes av den offentlige virksomheten som er eier. Muligheten gjelder staten, statsforetak, fylkeskommuner og kommuner.

Det skal benyttes skjema som Kartverket har laget oppsett for, og dette finnes på Kartverkets nettside.

Kommuner som mottar slike erklæringer fra eier av offentlig vei eller jernbane må sende disse videre til Kartverket. Dokumentene kan sendes på e-post med skannet vedlegg.

Forsendelsen merkes med arkivsak 24/00253 Kartverket. Sendes til Kartverket pr. e-post.

Saksbehandlingstiden vil være etter forvaltningslovens § 11a, dvs. inntil én måned. Hvis det er saker som krever rask behandling, ber vi om at det sendes en egen e-post om dette og at den merkes Haster.

Saker som gjelder andre type eiendommer

Det er kun saker som gjelder offentlig veg- og jernbanegrunn som har spesialregler i matrikkelloven, slik som beskrevet over. I en del tilfeller er det behov for å endre eieropplysning til ikke-tinglyste matrikkelenheter, som ikke er av slik karakter. Dette kan for eksempel være eiendommer som er registrert i matrikkelen, med bakgrunn i eiendomsskatt.

Når det skal endres eier i slike saker må vedkommende som er registrert som aktuell eier eller aktuell fester sende dokumentasjon på dette til Kartverket. Det må opplyses om hvem som skal registreres i matrikkelen.

Forsendelsen merkes med arkivsak 24/00253 Kartverket. Sendes til Kartverket pr. e-post.

Saksbehandlingstiden vil være etter forvaltningslovens § 11a, dvs. inntil én måned. Hvis det er saker som krever rask behandling, ber vi om at det sendes en egen e-post om dette og at den merkes Haster.

Opplysninger om kontaktperson for matrikkelenhet

Opplysninger om kontaktperson for en matrikkelenhet kan registreres i matrikkelen. Dette gjelder for alle tinglyste matrikkelenheter. Det kan også føres kontaktperson for festerett, så lenge festekontrakt for festeretten er tinglyst.

Både kommunene og Kartverket skal føre slike opplysninger. Det er registrert eier eller registrert fester som kan kreve slike opplysninger ført i matrikkelen. Bestemmelsen har ikke satt vilkår til standard oppsett for slikt krav. Det er tilstrekkelig med en skriftlig henvendelse fra eier eller fester. For nærmere opplysninger se matrikkelforskriften § 62b.

Del
XPPT