Siste oppdatering

Innhenting av data

På områder hvor matrikkelen har vesentlige mangler, kan dette kreve innhenting eller kjøp av data. Her må det ligge vurderinger til grunn, og det bør søkes samarbeid om løsninger og kjøp for å redusere kostnadene.

Datakvalitetsstrategi Strategi for økt datakvalitet

Her kan du laste ned strategien med litt mer utfyllende tekst enn i artikkelen. For mer bakgrunnsdokumentasjon og beskrivelse av nåsituasjonen kan du lese rapporten fra delprosjektet økt datakvalitet.

Film Hvorfor er matrikkelen viktig?

I denne filmen gir vi deg eksempler på hvorfor det er lurt å sjekke hva som er registrert i matrikkelen.

Podkast Matrikkelpodden

Janne Johnsen og Leikny Gammelmo fra prosjektet masterplan matrikkel tar i bruk podkast for å bringe matrikkelen ut til folket. Målgrupper er folk i fagmiljøet og "mannen i gata".

Bakgrunn Samfunnsøkonomisk analyse

I delprosjektet økt datakvalitet har det blitt gjort en samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Kartverket.

Dette er det femte tiltaksområdet basert på den samfunnsøkonomiske analysen fra 2019. Tiltakene som settes i verk her er avhengig av at vi først jobber med de andre tiltaksområdene for å skaffe kunnskap og finne løsninger. Dette er viktig for å finne ut hvor det skal eller bør hentes inn nye data.

Kartverkets arbeid

Hvordan vi skal jobbe med tiltak under dette tiltaksområdet er avhengig av hva som kommer ut av det arbeidet som gjøres under de andre fire tiltaksområdene. Tiltak som Kartverket tilbyr i dag er bistand til føring av jordskiftesaker og vegsaker på kommunens vegne.

I tildelingsbrevet til Kartverket for 2021 har vi fått i oppdrag å undersøke mulighetene for partene til å kontrollere og hente inn data ved bruk av andre metoder enn for eksempel den ordinære oppmålingsforretningen.

Om tiltaksområdet

Tiltak som faller inn under dette tiltaksområdet går ut på å hente inn nye data der det er feil eller mangler i matrikkelen. De forutsetter at det er gjort en vurdering av bruk av de andre tiltaksområdene først, slik at Kartverket, kommunen eller andre aktører kan prioritere gjennomføringen basert på fakta.

Vi trenger følgende informasjon for å kunne ta gode valg om hvor data bør samles inn på nytt:

  • Datafeltet må brukes av aktører, og de må ha behov for en bedre datakvalitet enn den som er i matrikkelen i dag. Denne informasjonen kan hentes inn gjennom tiltak under tiltaksområde 1 og 3.
  • Vi kan ikke heve kvaliteten i datafeltet ved å hente data fra et annet register. Dette undersøkes gjennom tiltak under tiltaksområde 2.

Til hjelp i vurderinger og utarbeidelse av aktuelle tiltak for innhenting av data kan malen for business case under artikkelen «Slik kan du utvikle tiltak for å heve kvaliteten i matrikkelen» benyttes.

Aktuelle tiltak

Innhenting av data kan gjøres for eksempel ved oppmålingsforretning eller ved nymåling av arealer i en bygning. Av aktuelle tiltak som har kommet inn gjennom arbeidet med datakvalitetsstrategien er:

  • Infrastrukturprosjekter starter med en avklaring om behov for klarlegging av eksisterende grenser, og ved behov gjennomføres oppmålingsforretninger over eksisterende grenser.
  • Eiere benytter avtale om eksisterende grense etter matrikkelloven § 19 i forbindelse med plansak og/eller byggetiltak hvis vilkårene for dette er til stede.
  • Gjennomføre oppmålingsforretninger for et bestemt avgrenset område.
  • Innhente bygningsdata på nytt for et avgrenset område.
  • Rettighetshavere melder inn manglende matrikkeldata ved salg.
Del
XPPT