Siste oppdatering

Eksisterende data

Dette tiltaksområdet handler om å få oversikt over hvilke andre databaser og prosesser i samfunnet som har overlappende data med matrikkelen. Målet er å unngå dobbeltarbeid.

Datakvalitetsstrategi Strategi for økt datakvalitet

Her kan du laste ned strategien med litt mer utfyllende tekst enn i artikkelen. For mer bakgrunnsdokumentasjon og beskrivelse av nåsituasjonen kan du lese rapporten fra delprosjektet økt datakvalitet.

Film Hvorfor er matrikkelen viktig?

I denne filmen gir vi deg eksempler på hvorfor det er lurt å sjekke hva som er registrert i matrikkelen.

Podkast Matrikkelpodden

Janne Johnsen og Leikny Gammelmo fra prosjektet masterplan matrikkel tar i bruk podkast for å bringe matrikkelen ut til folket. Målgrupper er folk i fagmiljøet og "mannen i gata".

Bakgrunn Samfunnsøkonomisk analyse

I delprosjektet økt datakvalitet har det blitt gjort en samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Kartverket.

Dette er det andre av fem tiltaksområder som baserer seg på den samfunnsøkonomiske analysen fra 2019. Relevante tiltak er avhengig av at vi først har startet med å få en oversikt over databruk og konsekvenser.

Kartverkets arbeid

Det finnes andre registre som også inneholder data som finnes i matrikkelen. Dette viser arbeidet med databruk og konsekvenser, samt innspill fra referansegruppen i prosjekt masterplan matrikkel.

Det inngår i arbeidet vi gjør med å teste mytene om matrikkelen og er en mulighet som kan vurderes når tiltak for å øke datakvaliteten skal utarbeides. Det er også en del av arbeidet vi gjør i samarbeid med KS og andre aktører, som handler om å finne ut hvordan kommunene bruker lokale matrikkelkopier, og hvilke behov disse brukerne har. Dette arbeidet kan du lese mer om i artikkelen Det er behov for å modernisere matrikkelen.

Grunnboken er et register som er tett knyttet til matrikkelen. Et tiltak som er satt i gang er å gjennomgå og rette opp avvik mellom de to registrene.

Avvikene fremkommer av rapporten «Ulikheter mellom matrikkel og grunnbok». Informasjon om arbeidet sendes kontaktpersoner i kommunene, og rapporten som viser status på landsbasis kan du finne i artikkelen Last ned matrikkelrapporter.

Om tiltaksområdet

Matrikkelen er et dynamisk register som endres fortløpende ved at eiendommer og bygninger selges, eiendommer opprettes, og det settes opp nye bygninger, det fastsettes nye adresser og gamle må endres. Dette betyr at data i matrikkelen må holdes ved like slik at innholdet ikke blir utdatert.

Flere av datafeltene i matrikkelen overlapper med andre registre. Noe av innholdet blir på denne måten vedlikeholdt av andre instanser, og det kan føre til dobbeltarbeid. Dette kan vi unngå ved at for eksempel registrene kommuniserer bedre. Resultatet er at enkeltbrukere ikke trenger å bruke et “skyggeregister” for sitt eget arbeid hvis dataene skal finnes i matrikkelen.

Målet er å gjøre så lite dobbeltarbeid som mulig, og at matrikkelen brukes som kilde for data som skal ligge i matrikkelen.

Andre aktører kan vurdere om dette tiltaket kan øke kvaliteten på det de bruker av matrikkeldata.

Aktuelle tiltak:

  • Kartlegge dobbeltarbeid og mulighet for sammenkobling
  • Koble til relevante databaser, eller overføre data ved for eksempel massivregistrering
  • Benytte matrikkelrapportene for analyser av mangler og arbeidsliste eller manus for oppdatering
Del
XPPT