Siste oppdatering

Fradele ny eiendom

Når du skal fradele en ny eiendom, må du først kontakte kommunen. Kommunen sørger for oppmåling av tomten, og gir den et eget gårds- og bruksnummer i matrikkelen, før det sendes melding til tinglysing.

Nye eiendommer blir til

En ny eiendom blir til når noen vil skille ut en tomt fra en eller flere eiendommer. Vi har fem forskjellige eiendomstyper som kan skilles ut. Det er: grunneiendommer, festetomter, eierseksjoner, anleggseiendommer og jordsameier.

Melding til tinglysing fra matrikkelen

For å få opprettet en ny eiendom må kommunen måle opp arealet og gi den nye tomten et eget gårds- og bruksnummer. Dette kalles matrikulering. Deretter sender kommunen en melding til tinglysing for å opprette et nytt grunnboksblad. I mange tilfeller vil dette bli tinglyst elektronisk, men ved noen tilfeller må kommunen sende melding til tinglysing i vanlig post.

Registrert eier forblir uendret

Når det nye bruksnummeret blir skilt ut vil fremdeles personen(e) som eier hovedbruket bli stående som eier av den utskilte tomten. Dersom den utskilte tomten skal tinglyses på ny eier må eierne av hovedbruket tinglyse et nytt skjøte eller festekontrakt for den nye tomten.

Heftelser på hovedbruket overføres

Når du fradeler en eiendom vil alle heftelsene på hovedbruket følge med over på grunnboksbladet til den nye eiendommen. Dersom eiendommen ble utskilt før 18. april 2017 vil eldre servitutter ikke være synlige på den utskilte eiendommen. De vil i stedet inneholde en varseltekst som henviser til at servitutter tinglyst før fradelingen er synlig på eiendommen den ble skilt ut i fra. Selv om heftelsen ikke er synlig på grunnboksbladet til den utskilte eiendommen, kan den fremdeles ha rettsvern på det nye bruksnummeret.

For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ved fradeling av eiendommer fra et hovedbruk, hvor festetomtene har egne festenummer, vil ikke festekontraktene følge med over på den fradelte eiendommen. Dersom fradelingen omfatter et areal hvor en eller flere av festetomtene rent fysisk befinner seg, må festetomtene samtidig få et nytt festenummer under den utskilte eiendommen. Ta kontakt med kommunen for spørsmål om dette.

Slett heftelser som ikke gjelder den nye eiendommen

Dersom du ønsker at den nye tomten skal være fri for heftelser, må heftelsene slettes. Hovedregelen er at rettighetshaver sender en henvendelse til Kartverket for å få slettet heftelsen.

Når det gjelder gamle heftelser som har blitt med over til den utskilte parsellen ved fradeling, kan Kartverket slette heftelsen av eget tiltak dersom vilkårene for det er oppfylt.

Du må ta stilling til hver enkelt heftelse, forklare og dokumentere at heftelsen gjelder et annet areal. Dersom du får en uttalelse fra kommune, eller annen offentlig myndighet på at heftelsen ikke gjelder på din eiendom er det en fordel.

Skal heftelsen slettes i den utskilte tomten, men bestå på hovedbruket, kalles det et pantefrafall eller en delvis slettelse. Den som sender slettebegjæring til Kartverket, må da tydelig angi hvilket gårds- og bruksnummer heftelsen skal slettes fra, og hvilken eiendom den fortsatt skal være tinglyst på.

Ofte stilte spørsmål

Del