Siste oppdatering

Python-kode som les inn bin-filer

Under er eit døme på å lese inn filer av det binære .bin-formatet som er brukt for separasjonsmodellane mellom referansenivå i kystsona og til havs, publisert av Kartverket. Dette er same format som er brukt for høgdereferansemodellane for NN2000 og NN1954.

# -*- coding: utf-8 -*-
'''
Under er eit døme på å lese inn filer av det binære .bin-formatet som er brukt
for separasjonsmodellane mellom referansenivå i kystsona og til havs, publisert
av Kartverket. Dette er same format som er brukt for høgdereferansemodellane
for NN2000 og NN1954.

Det er definert ein funksjon for å lese inn filene til ein dictionary,
deretter vert funksjonen brukt for å lese inn fila
"ChartDatum_above_Ellipsoid_EUREF89_v2021a.bin", og resultatet plotta.

I koden under er det antatt at den .bin-fila ligg i same mappe som skriptet.

Lisensiert under Creative Commons BY-SA 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
'''

import struct
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


def readbinfile(filename):
  '''Returnerer dictionary med data frå .bin-fil.

  Parametre
  ---------
  filename : string
    Filnamn eller fullstendig sti til .bin-fil som skal lesast inn

  Returnerer
  ----------
  D : dictionary
    Oppføringer i dict er
     - lat : Nx1 numpy array med breiddegradsverdier
     - lon : Mx1 numpy array med lengdegradsverdier
     - data : NxM numpy masked array med modellverdiar
     - dlon : avstand mellom gridpunkt i aust-vest-retning
     - dlat : avstand mellom gridpunkt i nord-sør-retning
     - ellipsoide : viss UTM-koordinatar, gjev aktuell ellipsoide
     - UTM-sone : viss UTM-koordinatar, gjev UTM-sonen

  Notat
  -----
  Formatet i .bin-filene som HREF og separasjonsmodellane kjem i er eit
  Gravsoft-binærformat. Verdiane er på eit regulært grid, med radene langs
  linjer av breiddegrad, og kolonnene langs linjer av lengdegrad.
  Fila er delt i blokker på 64 byte, den fyrste blokken inneheld metadata.

  Resten av fila er modellverdiar som "single precision" flyttal, det vil
  seie 4 byte for kvart tal.

  Alle tal i same 64 byte-blokk er på same breiddegrad, og verdiane går
  frå vest mot aust. Fyrste rad er den nordlegaste. Det vil seie, den fyrste
  verdien er i det nordvestre hjørnet, den siste i det søraustre hjørnet.

  Innhald i metadata-blokken, fyrste 64 byte:
  - Byte 1-4: Icode - 4 byte integer, variabel som skal ha verdi 777.
    Viss ikkje er det feil med big/little endian.
  - Byte 5-12: Rnmin - 8 byte float/double, gir minste breiddegrad for grid
  - Byte 13-20: Rnmax - 8 byte float/double, gir største breiddegrad for grid
  - Byte 21-28: Remin - 8 byte float/double, gir minste lengdegrad for grid
  - Byte 29-36: Remin - 8 byte float/double, gir største lengdegrad for grid
  - Byte 37-44: deltaN - 8 byte float/double, gir gridstørrelse i
    breiddegradsretning
  - Byte 45-52: deltaE - 8 byte float/double, gir gridstørrelse i
    lengdegradsretning
  - Byte 53-56: Iutm - 4 byte integer. Viss geografisk grid lik 0
  - Byte 57-60: Iell - 4 byte integer. Lik 0 for geografisk grid.
    For UTM-grid, kode for å definere ellipsoide.
  - Byte 61-64: Izone - 4 byte integer. Angir UTM-sone,
    viss geografisk grid er den lik 0.

  Griddet i fila vil då ha N = (Rnmax - Rnmin)/deltaN + 1 rader og
  M = (Remax - Remin)/deltaE + 1 kolonner.

  OBS: viss M ikkje går opp i 16 i talet på verdiar i kvar blokk, vil slutten av
  den siste blokken på ei rad vere fylt med null. T.d. om M = 2801, vil det
  vere mod(2801, 16) = 1 reelle datapunkt i den siste blokken på ei rad,
  og dermed får ein 16 - 1 = 15 nullverdiar på slutten av kvar rad.

  Metode for lesing tatt frå https://stackoverflow.com/a/8711061
  '''

  # les inn heile fila gitt ved stien
  with open(filename, mode='rb') as file:
    fileContent = file.read()

  # pakk ut fyrste fire byte til int, og sjekk om lik 777
  Icode = struct.unpack('i', fileContent[:4])
  if Icode[0] != 777:
    raise('Icode er ikkje 777, feil endian')

  # pakk ut neste 48 byte som double precision floats
  Rnmin, Rnmax, Remin, Remax, dn, de = struct.unpack('dddddd',
                            fileContent[4:4+8*6])

  # pakk ut siste del av metadatablokk som tre ints
  Iutm, Iell, Izone = struct.unpack('iii', fileContent[4+8*6:64])

  # dict med ellipsoider
  ellipsoids = {
    0: 'LatLon',
    1: 'WGS84/NAD83',
    2: 'Hayford/ED50',
    3: 'Clarke/NAD27',
    }

  modEll = ellipsoids[Iell] if Iell in ellipsoids.keys() else 'Undefined'

  # har ikkje testa med UTM-grid, so gi ut advarsel viss det er tilfelle
  if Iutm != 0:
    Warning('UTM-koordinatar i fil -- veit ikkje om dette fungerer')

  # pakk ut resten av fila som single precision float, og legg i numpy array
  data = struct.unpack('f' * ((len(fileContent) - 64) // 4),
             fileContent[64:])
  data = np.array(data)

  # rekn ut storleik på grid
  Nlon = round((Remax-Remin)/de) + 1
  Nlat = round((Rnmax-Rnmin)/dn) + 1

  # lag dict med lat/lon vektorar og anna metadata
  # merk lat-vektoren går frå nord til sør for å samsvare med data-matrisa
  D = {'lat': np.linspace(Rnmax, Rnmin, Nlat),
     'lon': np.linspace(Remin, Remax, Nlon),
     'dlat': dn,
     'dlon': de,
     'ellipsoide': modEll,
     'UTM-sone': Izone}

  N = data.size

  if (N / Nlat) % 1 != 0:
    raise('Talet på datapunkt går ikkje opp i talet med breiddegradpunkt.')

  # kor mange datapunkt det er per rad, inkludert nullar
  Nlon_with_zeros = N//Nlat

  # (differansen mellom matrisestørrelse med og utan null-verdiar) delt på
  # (differansen mellom radstørrelser med og utan null-verdiar)
  # burde verte lik talet på rader
  if (N - Nlon*Nlat) / (Nlon_with_zeros - Nlon) != Nlat:
    raise('Feil tal på datapunkt i forhold til lat-lon-griddet.')

  # reshape data til array, og fjern nullverdiane på slutten av kvar rad
  data = data.reshape((int(Nlat), int(Nlon_with_zeros)))[:, :Nlon]

  # lag masked_array og legg til i dict
  # maske basert på størrelsen til verdiane
  D['data'] = np.ma.masked_array(data, mask=np.abs(data) > 500)

  return D


# definer namn på fila som skal lesast inn, og bruk funksjonen over
filnamn = 'ChartDatum_above_Ellipsoid_EUREF89_v2021a.bin'
modeldata = readbinfile(filnamn)

# lag matriser med lengde- og breiddegradsverdiar
lon, lat = np.meshgrid(modeldata['lon'], modeldata['lat'])

# plott resultatet
fig, ax = plt.subplots()
g = ax.pcolormesh(lon, lat, modeldata['data'])
ax.set_xlabel('Lengdegrad')
ax.set_ylabel('Breiddegrad')
ax.set_title('Sjøkartnull over ellipsoiden')
cb = fig.colorbar(g)
cb.set_label('Meter')
plt.show()

Separasjonsmodeller

Kartverket tilbyr ein rekke separasjonsmodellar som gjev deg skilnaden mellom to ulike referansenivå eller høgdesystem for eit geografisk område.

Desse kan ta deg frå GNSS-målingar til høgder over havet eller over sjøkartnull, eller frå djupnedata i sjøkart til høgder i NN2000.

 
Del
XPPT