Siste oppdatering

Tilgang til åpne eiendomsdata

Kartverket skal på forespørsel opplyse om hvilke eiendomsdata som er registrert om en bestemt eiendom. Tilgang til opplysningene er gratis. 

I denne artikkelen forklarer vi nærmere hvordan du kan gå fram for å få tilgang til eiendomsinformasjonen, og hvilke begrensninger som følger av regelverket.

Ønsker du nærmere informasjon hvordan virksomheter kan søke om å få data utlevert fra matrikkelen og grunnboken via et API, er dette nærmere beskrevet i artikkelen Elektronisk tilgang til opplysninger fra grunnbok og matrikkel.

Seeiendom - nettportal for eiendomsinformasjon

Åpne eiendomsdata er gjort tilgjengelig via nettportalen Se eiendom. Portalen inneholder opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

Du søker fram opplysninger ved å oppgi adressen, kommune, gårds- og bruksnummer eller ved å navigere deg fram til eiendommen i kartet på Norgeskart. Du kan både søke på eiendommer du selv er hjemmelshaver til og andre eiendommer.

Hvilke opplysninger du har rett til å se er regulert i utleveringsforskriften § 3 (1) og (2). Du vil blant annet få tilgang til eiendommens grunnbokblad hvor hjemmelshavers navn og fødselsdato fremkommer, samt hvilke heftelser som er registrert. Du vil også se eiendommens grenser i kartet og dens bygninger og adresse. Du kan mot betaling bestille bekreftet grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter.

Henvendelse til Kartverket

Hvis du ikke kan innhente opplysningene via Seeiendom eller har andre spørsmål, kan du ringe, chatte eller sende e-post til Kartverket. Det er i hovedsak de samme opplysningene som finns i Seeiendom som kan opplyses ved en slik henvendelse. Hvilke opplysninger du kan få opplyst ved en slik henvendelse er regulert i utleveringsforskriften § 3 (1) og (2).

Retten til utlevering er også begrenset ved offentlighetsloven § 9. Du har kun rett til innsyn dersom sammenstillingen av opplysninger kan gjøres «ved enkle fremgangsmåter». Dette innebærer at ved forespørsel om større eller kompliserte uttrekk, vil du kunne få avslag på din henvendelse av hensynet til den arbeidsbyrden et slikt uttrekk vil medfører for Kartverket.

Det er utarbeidet en veileder til utleveringsforskriften hvor reglene er forklart nærmere.

Angivelse av eiendommen

Det kan gis opplysninger om «bestemte matrikkelenheter, adresser eller bygninger», det vil si at din henvendelse må inneholde eiendommens:

  • Gårds- og bruksnummer, samt kommunenavn
  • Gateadresse og kommunenavn
  • Organisasjonsnummer og andelsnummer, eller navnet på borettslaget og kommunenummer
  • Gårds- og bruksnummer, samt kommunenavn og andelsnummer

Ved dødsfall kan du få opplyst hva en avdød står registrert med i grunnboken hvis du kan dokumentere ved skifteattest eller annen nødvendig fullmakt at du er arving eller kan opptre på vegne av arvingene. Slike forespørsler må sendes skriftlig, eller på e-post til Kartverket.

Innsyn

Journalister og andre interesserte finner svar her på spørsmål om innsyn i postjournal, pantebok eller journal for tinglysingsregisteret.

Del
XPPT