Siste oppdatering

Brukarrettleiing for adresse-API

Denne rettleiaren er retta mot utviklarar som vil bruke Kartverkets REST-API for indeksert adressesøk.

Kartverkets hurtigsøk på adresser er eit REST-API som hentar data frå det nasjonale eigedomsregisteret, matrikkelen. Du finn API-et på Geonorge.

Kartverket leverer også eit SOAP-API direkte mot matrikkelen (Geonorge). Kontakt oss på e-post post@kartverket.no for informasjon om tilgang til dette.

Dokumentasjon

Den til eikvar tid oppdaterte dokumentasjonen er Swagger/OpenAPI dokumentasjon.

Tenesta opererer mot datasettet «Matrikkelen – Adresse» (Geonorge), men berre med postkrets av kretsinformasjon. I produktspesifikasjon for datasettet på Geonorge kan du lese meir om kva dei ulike felta i tenesta tyder.

Tenesta krev ikkje registrering. 

Bruk av Adresse REST-API

Tenesta fungerer slik:

  1. Set saman ei spørjing i nettlesaren
  2. Spørjing blir send til databasen
  3. Du får så tilbake data i nettlesaren

Swagger/OpenAPI dokumentasjonssida får du hjelp til å setje saman spørjesetningar og du kan teste spørjinga mot databasen.

Spørjefunksjonalitet

Du kan søkje innafor alle felt (delar av adressa) eller innafor bestemte felt.

I nokre felt kan du søkje med «wild-card» (*) om du ikkje kan heile namnet. Søket tar ikkje omsyn til om gatenamn har mellomrom eller ikkje etter punktum, for eksempel C.A.Phils gate/C.A. Phils gate.

Nokre enkle eksempel:

Søk etter alle oppføringar som inneheld «Øvreveg» og talet «14» i Noreg:

https://ws.geonorge.no/adresser/v1/sok?sok=14Øvreveg*

Søk etter alle vegar med namn «Øvrevegen» og husnummer 14:

https://ws.geonorge.no/adresser/v1/sok?nummer=14&adressenavn=Øvrevegen

Søk på adresser innan ein radius på 100 meter:

https://ws.geonorge.no/adresser/v1/punktsok?radius=100&lat=61.2461&lon=8.9203&treffPerSide=100&side=0o/

Med enkel programmering kan spørjetenesta integrerast i for eksempel publikumstenester på nett, for å verifisere at ei adresse finst, eller for å hente ut ei liste av adresser. Alt som kan koplast til ei adresse kan ved hjelp av Adresse REST-API-et koplast til eit geografisk punkt.

Respons

Det kan gjerast eit utval av felt. I eksemplet under ber vi om å få levert berre kommunenummer og koordinatane til adressepunkta som er søkt ut:

https://ws.geonorge.no/adresser/v1/sok?adressenavn=Øvrevegen&nummer=14&filtrer=adresser.kommunenummer,adresser.representasjonspunkt

I tillegg kan du velje kor mange treff per side og kor mange sider du ønskjer levert.

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Del

Finn meir data frå Kartverket

Kartverket lagar og forvaltar ei lang rekkje datasett som er sentrale i den geografiske infrastrukturen i Noreg. Finn fleire datasett på temasida vår for data og API.