ENC (Electronic Navigational Charts) er den internasjonale betegnelsen for offisielle elektroniske sjøkart. I Norge er det Kartverket som er sjøkartmyndighet, og deres sjødivisjon produserer og oppdaterer landets offisielle elektroniske sjøkart (ENC-er).

Kartverkets offisielle elektroniske sjøkart retter seg hovedsakelig mot de profesjonelle navigatørene. Yrkesflåten og fartøy over en viss størrelse er pålagt å navigere på offisielle sjøkart, enten i form av godkjente og oppdaterte papirkart, eller at de bruker et typegodkjent elektronisk kartsystemet, ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). ECDIS er et kartsystem for de elektroniske sjøkartene (ENC).

Hva er en ENC?

En ENC er et vektorkart som inneholder all informasjon som er nødvendig for sikker seilas. Disse elektroniske sjøkartene er fremstilt i henhold til den internasjonale hydrografiske organisasjonen (IHO) sin standard for utveksling av digital sjøkartinformasjon, S57.

ENC-er brukes til papirløs navigasjon i et ECDIS. Dette gir navigatøren en sømløs presentasjon av de elektroniske sjøkartene med sanntidsposisjonering. Kartsystemet ECDIS viser også en løpende presentasjon av eget og andre fartøy sin posisjon og bevegelse. De elektroniske kartene (ENC) vist i en ECDIS gjør det mulig til å kombinere elektroniske navigasjonshjelpemidler på en unik måte.

Målestokk og symbolbruk

ENC-ene redigeres i gitte målestokker, akkurat som et papirkart. Hvis en zoomer for mye i en ENC, altså ut over den målestokken kartet er laget for, vil en alarm i kartsystemet ECDIS gi beskjed.

De offisielle elektroniske sjøkartene er bundet av strenge krav til presentasjon av data (symboler, farger, linjetykkelse, størrelse etc.) og varierer lite på tvers av landegrenser.

Oppdatering

Sjøkart må oppdateres regelmessig. Alle navigasjonskritiske rettelser og oppdateringer blir meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs) hver fjortende dag og oppdateres kontinuerlig i ENC-ene. Dette gjelder også midlertidige (T) og foreløpige (P) meldinger.

Alle som navigerer på ECDIS er pliktige til å seile på oppdaterte ENC-er. Disse mottar oppdateringene enten i form av en CD, eller de benytter seg av en online-tjeneste som gjør at en kan laste ned alle oppdateringene til ENC-ene via internett.

ENC Improver

ENC Improver er et web-basert tilbakemeldingssystem for offisielle norske elektroniske navigasjonskartene (ENC), utviklet for at brukerne enkelt skal kunne gi tilbakemelding på de norske ENC-ene. Tilbakemeldinger fra brukerne er til hjelp i arbeidet med å holde ENC-ene mest mulig oppdatert, og er dermed et viktig bidrag for at sikkerheten til sjøs ivaretas.

Alle som har en ENC-lisens for navigasjon vil få brukertilgang til ENC Improver via sin leverandør.

Elektroniske sjøkart i kartplottere

Produsenter av elektroniske sjøkart til kartplottere kjøper sine kartdata fra Kartverket, enten offisielle elektroniske sjøkart (ENC-er) eller digitale utgaver av papirsjøkart. Disse kartløsningene er ikke offisielle og regnes ikke som autoriserte sjøkart. Dette fordi at de enten ikke oppdateres ofte nok, eller fordi sjøkartene ikke produseres etter gitte internasjonale standarder.

Produsenter av elektroniske sjøkart til kartplotterere har ofte lagt til praktisk informasjon som kan være nyttig for fritidsbåtflåten, eller informasjon av mer kommersiell karakter. Det kan også hende at informasjon fra kartgrunnlaget levert fra Kartverket av ulike årsaker er fjernet. Dette kan være fordi produsenten ikke opplever  informasjon som nødvendig for fritidsbåtflåten, eller fordi det teknisk sett ikke lar seg gjøre å ha med denne kartinformasjonen.

Det er altså forskjell på et offisielt elektronisk sjøkart (ENC) og elektroniske sjøkart som brukes i en kartplotter. Selv om uoffisielle leverandører av elektroniske sjøkart kan oppdatere kartene i takt med de offisielle, er de ikke bundet til like hyppige oppdateringer. Hvor ofte elektroniske sjøkart til en kartplotter oppdateres vil variere fra leverandør til leverandør.

Som bruker er det viktig å kjenne til opphavet til kartproduktene – og deres begrensninger.

Elektroniske kartsystem

ENC-ene er utgitt for bruk i et ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Ved bruk i ECDIS kan de offisielle elektroniske sjøkartene erstatte papirkartene om bord på et fartøy.

For at kartsystemer skal få typebetegnelsen ECDIS, må de oppfylle krav som er fastlagt av den internasjonale maritime organisasjonen (IMO).

Det finnes mange ulike typer og modeller av elektroniske kartsystemer, men man kan likevel skille mellom tre hovedgrupper:

Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

Dette er et navigasjonsinformasjonssystem som oppfyller krav som er fastsatt av den internasjonale maritime organisasjonen (IMO).

En kan benytte ECDIS som lovlig erstatning for papirkartet dersom det brukes offisielle kartdata som er produsert etter gitte internasjonale standarder og kravspesifikasjoner (S57 ENC Product Specification - International Hydrographic Organization sin standard for utveksling av digital sjøkartinformasjon). I tillegg må en ha et godkjent back-up-system. Det betyr at man må ha to ECDIS-er om bord som er tilknyttet hver sin strømkilde. Kravene til et ECDIS er gitt i "IMO Performance Standards for ECDIS". Det stilles også krav om at et ECDIS skal være typegodkjent.

Et ECDIS skal vise all sjøkartinformasjon som er nødvendig for sikker og effektiv navigasjon, og data skal være levert og godkjent av en autorisert sjøkartmyndighet. I Norge er Kartverket sjøkartmyndighet og deres sjødivisjon leverer og godkjenner sjøkartdataene.

Electronic Chart System (ECS)

Electronic Chart System (ECS) er en fellesbetegnelse for kartsystemer som ikke er laget for å oppfylle "IMO Performance Standards". Et slikt system tilfredsstiller ikke kravene til navigasjonskart om bord på et fartøy som definert i SOLAS kapittel V (International Convention for the Safety of Life at Sea). Et ECS-system er derfor et navigasjonshjelpemiddel, og kan ikke benyttes som en lovlig erstatning for papirkartet om bord på et fartøy.

Raster Chart Display System (RCDS)

Raster Chart Display System (RCDS) er et kartsystem som anvender rasterdata. Dette er derfor ikke et system som oppfyller kravene til ECDIS. Den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) har derfor ikke godkjent rasterkart som likeverdige med papirkart, men har likevel åpnet opp for at det kan benyttes rasterdata i et ECDIS dersom det ikke finnes relevante ENC-data for området. Det må imidlertid understrekes at bruk av rasterkart i norsk farvann ikke erstatter påbudet om å ha oppdaterte offisielle papirkart om bord.