Siste oppdatering

Hedrer smart bruk av stedsdata

Smart bruk av stedsdata bidrar til at fritidsfiskere finner gode fiskeplasser, ulovlig aktivitet til sjøs blir avdekket, og kommunene kommer raskere i gang med klimatilpasningen.

Nå hedres to gründerbedrifter og en statlig etat med diplom fra kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og Nasjonalt geodataråd.

Diplomvinnerne er Fiskher AS, Vake og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

- Det er utrolig inspirerende å se hvor mye nyttig stedsdata kan brukes til og hvordan det bidrar til verdiskaping og en bærekraftig utvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Diplomene ble delt ut fredag av statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og leder i Nasjonalt geodataråd, Roar Skålin. Bakgrunnen for utdelingen er et ønske om å løfte fram og inspirere til mer smart og innovativ bruk av stedsdata, eller geografisk informasjon.

- Det kom inn mange gode nominasjoner av løsninger som benytter geografisk informasjon, og de tre diplomvinnerne har gått til topps i en hard konkurranse sier Roar Skålin, leder i Nasjonalt geodataråd.

I tillegg til diplom, heder og ære får diplomvinnerne 30 000 kroner.

Se video med diplomvinnerne på egen temaside om stedsdata

Det ble delt ut diplomer i tre kategorier:

Beste kommersielle tjeneste eller produkt

Diplom går til Fiskher AS. De har utviklet en app som forteller fritidsfiskeren hva man kan fiske hvor og hvordan. Ved hjelp av Kartverkets kartløsninger har Fiskher kartlagt hele Norges kyst, merket 44 000 fiskeområder (17 fiskeslag) og laget et innovativt produkt for fritidsfiskere.

Løsningen tar i bruk kunstig intelligens for å kjenne igjen fisk. Løsningen bidrar til bedre opplevelser, økt kunnskap, bedre fangst og lettere innrapportering av fangst til Miljødirektoratet der det er krav om det. Algoritmene for kunstig intelligens kan ha nytte for andre som arbeider med gjenkjenning og kategorisering av fisk.

Appen bidrar til å nå FNs bærekraftmål 14, som handler om å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Se Fiskhers nettside

Beste løsning som kombinerer data til ny kunnskap

Diplom går til Vake. De har utviklet en løsning som gir innsikt i skjult skipstrafikk gjennom storskala analyse av satellittdata. Av ulike grunner forsøker enkelte skip å unngå å bli sporet. Vake lager en løsning som avdekker skjult aktivitet på havene gjennom sammenstilling og analyse av satellittdata. Til dette benyttes algoritmer basert på maskinlæring, og satellittdataene kombineres med andre datakilder, som AIS (Automatic Identification System for skip).

Vake sin tilnærming er å starte med problematiske skip, som har kjente sporingshull, anomalier eller usikkerheter. Løsningen drar nytte av de enorme mengdene med data fra EUs Copernicus Sentinel-2-satellitter sammen med skipets AIS-sporing. Gjennom dette bygges en oversikt over skipenes historiske adferd, og dette brukes til bedre å forstå fremtidig adferd.

Løsningen støtter opp under bærekraftmål 14 om livet i havet, ved at den blant annet kan avdekke ulovlig fiske. Algoritmene har også potensial for bruk også på andre områder, for eksempel til å avdekke avskoging, menneskehandel, smugling og utslipp.

Se Vakes nettside

Beste tiltak i offentlige sektor

Diplom går til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for en løsning som gir automatisk genererte innspill ved varsel om oppstart av detaljreguleringsplaner.

Løsningen gjør eksisterende kunnskap enklere tilgjengelig for kommuner og utbyggere slik at de blir bedre rustet til å ivareta naturfarer og klimatilpasning i planarbeidet. De får en skreddersydd tilbakemelding til hver enkelt plan som summerer opp potensielle farer og utfordringer. Det gis videre veiledning om hvordan man skal gå fram for å planlegge bebyggelsen slik at den oppnår tilstrekkelig sikkerhet mot disse farene, også i et fremtidig klima.

Løsningen bidrar til en mer effektiv og forutsigbar planprosess og gjør samtidig samfunnet bedre rustet til å ivareta naturfarer, vassdrag og klima i femtiden. Metodikken kan overføres til andre offentlige etater som gir innspill til reguleringsplaner. Løsningen støtter opp under flere av bærekraftmålene, herunder god livskvalitet gjennom å leve i trygghet fra naturfare, tilgang til rent vann og gode sanitærforhold, og bærekraftige byer og tettsteder.

Del
XPPT