Siste oppdatering

Fylkesgeodataplan for Vestfold og Telemark fylke

Fylkesgeodataplanen for Vestfold og Telemark fylke 2021-2024 ble vedtatt av fylkesgeodatautvalget 30. oktober 2020. Planen inneholder strategiske valg for de neste fire år.

Fokusområder og satsinger i planperioden

 • Sikre oppdaterte FKB-data gjennom fotogrammetriske kartleggingsprosjekter, løpende ajourføring og forvaltning i Sentral Felles Kartdatabase
 • Innføring av Sentral lagring av FKB-Vegnett
 • Videreføre NVDB Brukerforum med fokus på bruk av vegdata i kommunene
 • Kvalitetsheving av FKB-ledning, bl.a. gjennom Arbeidsgruppe Ledning
 • Sikre god informasjon og forvaltning av NRL i henhold til § 2.3 i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder når den blir vedtatt
 • Få etablert fullverdig digitalt planregister for samtlige kommuner
 • Synkronisering av kommune-/ kommunedelplaner for samtlige kommuner
 • Registrering av kommunale DOK tilleggsdata
 • Kvalitetsheving av datasettet tur- og friluftsruter
 • Kvalitetsheving av informasjon i matrikkelen gjennom oppdrag fra prosjektet Masterplan matrikkel

Fylkesgeodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt-samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler samarbeidet mellom de lokale partene i regionen. Oppgaver som de enkelte partene har ansvar for og som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av planen.

Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i hvordan Norge digitalt-samarbeidet er organisert og hva som er de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Del