Siste oppdatering

Fylkesgeodataplan for Nordland fylke

Fylkesgeodataplanen inneholder status og omforente mål og tiltak innenfor fagområdet i fylket. Planen vedtas av Nordland digitalt arbeidsutvalg.

Fylkesgeodataplan for Nordland fylke 2023- 2026

Geodataplanen ble vedtatt av Nordland digitalt arbeidsutvalg 17. oktober 2022.

Sentrale satsinger i perioden

Sikre samordning mot aktiviteter i nasjonal geodatastrategi ved å

 • Holde oss orientert om aktiviteter i geodatastrategien
 • Være en aktiv bidragsyter til å komme med innspill til nasjonale satsinger

Nordland digitalt arbeidsutvalg ønsker følgende satsinger i perioden

 • Tilfredsstille behovet for kartdata til drifts-, plan- og utbyggingsoppgaver i Nordland, samt beredskapsoppgaver
 • Kartverket og kommunene skal ha fokus på:
  • Kvalitetsforbedring og økt fullstendighet i matrikkelen
  • Øke andelen vegadresser i Nordland
 • Innføring av geosynkronisering av plandata
 • Øke bruken av Tematiske geodata i Nordland med spesiell vekt på datasett som inngår i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)
 • Innføring av nytt forvaltningssystem for FKB-data i Nordland: Felles sentral kartdatabase
 • Bidra til at Norge digitalt-partene leverer sine data og at dataene gjøres tilgjengelig
 • Følge opp pilotprosjektet Havnedata 2020, med etablering av havnedata også i andre viktige havner i Nordland
 • Etablere et prosjekt for å få etablert historiske ortofoto av flybilder fra den økonomiske kartleggingen

Geodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler det de lokale partene samarbeider om eller planlegger å samarbeide om i sin region. Arbeid som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av denne geodataplanen.

Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for det lokale geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i organisering og de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dokumentet skal være likt for alle fylker og ikke endres lokalt.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider arbeidsutvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Kartverket Nordland

Eldre versjoner av geodataplanen for Nordland kan fås ved henvendelse til Kartverket Nordland.

bodo@kartverket.no

Del