Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Fylkesgeodataplan for Nordland fylke

Fylkesgeodataplanen inneholder status og omforente mål og tiltak innenfor fagområdet i fylket. Planen vedtas av Nordland digitalt arbeidsutvalg.

Kontaktperson

Kartverket Nordland

finn.ornes@kartverket.no.

Fylkesgeodataplan for Nordland fylke 2020- 2023

Geodataplanen ble vedtatt av Nordland digitalt arbeidsutvalg 24. oktober 2019.

Nordland digitalt arbeidsutvalg ønsker følgende satsinger i perioden

 • Tilfredsstille behovet for kartdata til drifts-, plan- og utbyggingsoppgaver i Nordland fylke
 • Kartverket og kommunene skal ha fokus på:
  • Kvalitetsforbedring og økt fullstendighet i matrikkelen
  • Øke andelen vegadresser i Nordland fylke
 • Ferdigstille etableringen av digitale planer i de resterende kommunene i Nordland fylke
 • Innføring av geosynkronisering av plandata
 • Øke bruken av tematiske geodata i Nordland med spesiell vekt på datasett som inngår i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)
 • Innføring av nytt forvaltningssystem for FKB-data: Felles sentral kartdatabase
 • Bidra til at Norge digitalt-partene leverer sine data og at dataene gjøres tilgjengelig

Geodataplanen

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler det de lokale partene samarbeider om eller planlegger å samarbeide om innen sin region. Arbeid som de enkelte partene har ansvar for, men som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av denne geodataplanen.

Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dette dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for det lokale geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i hvordan Norge digitalt-samarbeidet er organisert og i hva som er de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker og ikke endres lokalt.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider arbeidsutvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Eldre versjoner av geodataplanen for Nordland kan fås ved henvendelse til Kartverket Nordland.

Del