Siste oppdatering

Fylkesgeodataplan for Møre og Romsdal

Fylkesgeodataplan for Møre og Romsdal for perioden 2024-2027 vart vedteken i geodatautvalet 31. oktober 2023.

Kartverket Møre og Romsdal er sekretariat for fylkesgeodatautvalet i Møre og Romsdal, og utarbeider utkast til nye geodataplanar. Utkastet er basert på mottekne innspel om kartleggingsbehov, ønska prioriteringar frå partane i fylket og føringar gitt frå myndigheitene.

Det er fylkesgeodatautvalet for Møre og Romsdal som vedtar geodataplanen og hovudsatsingsområda i planperioden.

Fokusområde og satsingar i planperioden

Fylkesgeodatautvalet i Møre og Romsdal vil ha følgande satsingsområde i planperioden:

 • Sikre samordning mot aktivitetar i nasjonal geodatastrategi
  • Holde oss orientert om aktivitetar i geodatastrategien
  • Vere ein aktiv bidragsytar til å kome med innspel til nasjonale satsingar
 • Fokusområde og satsingar lokalt i planperioden
  • Ajourføre FKB-data i område med FKB C/D-standard i heile fylket gjennom Geovekst-prosjekt som nyttar bilete frå omløpsfotograferinga
  • Auke samarbeid mellom partane innan samferdselsdata.
  • Auka fokus på samsvar mellom matrikkel og FKB-data. Styrke bruken av tiltaks-basen.
  • Tilrettelegging for flaumanalyser: Vidareføre arbeidet med kvalitetsheving av FKB-Vann mha. dreneringslinjer.
  • Arbeide for kartlegging av stikkrenner og kritiske punkt i bekk og vassdrag.

Geodataplanens oppbygging

Geodataplanen er ein plan for Noreg digitalt-samarbeidet i dei enkelte fylka. Han omhandlar det dei lokale partane samarbeider om eller planlegg å samarbeide om i sin region. Arbeid som dei enkelte partane har ansvar for, men som ikkje er omfatta av samarbeidet, er ikkje ein del av denne geodataplanen.

Planen består av to delar:

 1. Eit fellesdokument som er likt i alle fylka i landet. Dette dokumentet inneheld generell informasjon og overordna føringar for det lokale geodatasamarbeidet i Noreg digitalt. Her er det ei kort innføring i korleis Noreg digitalt-samarbeidet er organisert og kva som er dei viktigaste rammevilkåra for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal vere likt for alle fylke og ikkje endrast lokalt.
 2. Ein fylkesgeodataplan som er utarbeidd spesielt for eit fylke eller ein region. Fylkesgeodataplanen handlar om dei aktivitetane det blir samarbeidd om lokalt.

I tillegg er det utarbeida ein handlingsplan som samstiller alle tiltaka for kvart enkelt prosjekt.

Kontakt

Del
XPPT