Siste oppdatering

Hjelpedokument som vedlegg ved elektronisk tinglysing

Ved innsending av hjelpedokumenter ved elektronisk tinglysing er det strenge krav til fullmaktene. 

I noen tilfeller er det nødvendig med en fullmakt, eller en forklaring på avgiftsgrunnlaget for å kunne tinglyse et dokument elektronisk. Kartverket arbeider med utvikling og utvidelse av tjenesten for elektronisk innsending. Det er nå mulig å sende hjelpedokumenter i utvalgte kategorier. 

 

Særlig om fullmakter

Dersom et dokument er signert etter fullmakt fra hjemmelshaveren, må du legge med fullmakten. Utgangspunktet er at fullmakter som sendes inn ved tinglysing skal fremlegges i original.

Ved elektronisk innsending vil det ikke være mulig å fremlegge en papirfullmakt i original. Fullmakten som sendes inn vil være en kopi av den originale fullmakten. Kartverket krever derfor at fullmakten som sendes inn ved elektronisk tinglysing er påført både "rett kopi" og en bekreftelse om at fullmakten fortsatt gjelder (inneståelseserklæring), det vil si at den ikke er trukket tilbake. Bekreftelsene må gis av eiendomsmegler eller annen person som nevnt i tinglysingsforskriften § 3.

Erklæringen om inneståelse må være datert. Kartverket godtar at inneståelsen på kopien av fullmakten er datert før den elektroniske signeringen fra fullmektigen. Ved innsendingen av dokumentet blir dokumentet elektronisk signert av meglerforetaket. Vi legger til grunn at meglerforetaket ved denne signeringen innestår for at fullmakten fortsatt gjelder på innsendingstidspunktet.

Salgsfullmakt

  •  Fullmakt fra hjemmelshaver som gjelder enkeltstående disposisjoner over eiendommer/borettslagsandeler omtalt i fullmakten. Fullmakten må være påført bekreftelse om at den er en rett kopi og inneståelse om at fullmakten fortsatt gjelder.

  • Fullmakt fra hjemmelshaver som gir generell adgang til å disponere over eiendommer/borettslagsandeler omtalt i fullmakten, gjerne omtalt som «Generalfullmakt». Fullmakten må være påført bekreftelse om at den er en rett kopi og inneståelse om at fullmakten fortsatt gjelder.

  • Vergefullmakt. For at en vergefullmakt skal kunne benyttes i forbindelse med tinglysing, må fullmakten omfatte de disposisjoner som skal tinglyses. Fullmakten må være påført bekreftelse om at den er en rett kopi og inneståelse om at fullmakten fortsatt gjelder. For de digitale vergefullmaktene er slik bekreftelse ikke nødvendig, da disse inneholder en verifikasjonskode som tinglysingen kan benytte for å få bekreftet innholdet i fullmakten og at den fortsatt gjelder.

  • Fremtidsfullmakt som omfatter salg av eiendommer/borettslagsandeler. For at en fremtidsfullmakt skal kunne benyttes, må det foreligge stadfesting fra statsforvalteren om at fullmakten har trådt i kraft. I tillegg må denne stadfestingen ha blitt registrert i grunnboken av statsforvalteren på de aktuelle eiendommene/borettslagsandelene.

    Det er tilstrekkelig at den innsendte fullmakten er bekreftet rett kopi, og det er ikke nødvendig med inneståelse på disse fullmaktene.

Kjøpsfullmakt

Ved overføring av hjemmel til boligseksjon må erververen erklære at ervervet ikke er i strid med bestemmelsen i eierseksjonsloven § 23. Erververen kan gi fullmakt til at en annen kan avgi slik erklæring. En slik fullmakt kan sendes inn i kategorien kjøpsfullmakt. Fullmakten må være påført bekreftelse om at den er en rett kopi og inneståelse om at fullmakten fortsatt gjelder, se nærmere i punktet Særlig om fullmakter.

Begrunnelse for dokumentavgift

Dette kan være aktuelt der det er forskjell mellom oppgitt vederlag og oppgitt dokumentavgiftsgrunnlag, som ikke er selvforklarende ved å benytte årsakene for dokumentavgift - For eksempel andel av fellesgjeld.

(Beskrivelse av hvilke hjelpedokumenter som kan legges ved i de øvrige spesifiserte kategoriene av vedlegg er under arbeid. Det blir informert på våre nettsider fortløpende.)

Del