Siste oppdatering

Krav til utdanning og relevant erfaring for tildeling av landmålerbrev

Landmålerbrev kan tildeles personer som er myndige, egnet til å drive eiendomsoppmåling og har godkjent utdanning. I tillegg må søker ha minst to års relevant erfaring etter ferdig utdanning og bestått en godkjent autorisasjonsprøve, jf. matrikkelforskriften § 64b. Søknad sendes Kartverket via Altinn.

Godkjent utdanning kan oppnås på to måter:

 • bachelor- eller mastergrad med et godkjent studieprogram, jf. matrikkelforskriften § 64 b første ledd
 • annen oppnådd bachelor- eller mastergrad i kombinasjon med 120 studiepoeng juridiske, matrikulære og geomatikkfaglige emner, jf. matrikkelforskriften § 64 b andre ledd

For begge alternativene kreves det at relevant erfaring må være opparbeidet i løpet av de siste åtte årene, jf. matrikkelforskriften § 64 b tredje ledd.

Utdanning basert på bachelor- eller mastergrad med et godkjent studieprogram

Godkjent utdanning for tildeling av landmålerbrev er etter dette alternativet oppnådd bachelor- eller mastergrad med et studieprogram som er godkjent av Kartverket. I samarbeid med utdanningsinstitusjonene utarbeides det minimumskrav som skal sikre at læringsutbytte av studieprogrammene fører til at kandidaten får nødvendig kunnskap og ferdigheter til å stå ansvarlig for alle typer oppmålingsforretninger etter matrikkellova.

Bachelor- eller mastergrader som godkjennes etter matrikkelforskriften § 64 b første ledd må som et minimum oppfylle de samme kravene som stilles til utdanning som godkjennes etter matrikkelforskriften § 64 b andre ledd.

Arbeidet med disse studieprogrammene er ikke avsluttet, og er du i tvil om utdanningen din kan godkjennes eller ikke, ta kontakt med oss på aal@kartverket.no.

Utdanning basert på annen bachelor- eller mastergrad i kombinasjon med nødvendige enkeltemner eller tilleggsutdanning

Kartverket kan etter individuell søknad godkjenne annen oppnådd bachelor- eller mastergrad med en fagkrets som i kombinasjon med tilleggs- eller videreutdanning omfatter 120 studiepoeng juridiske, matrikulære og geomatikkfaglige emner. Fagkretsen skal gi nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å administrere og utføre oppmålingsforretninger etter matrikkellova.

Dette er en alternativ måte å oppnå godkjent utdanning for de som har en bachelor- eller mastergrad, men uten godkjent studieprogram. Disse kan få godkjent utdanningen på individuelt grunnlag ved å supplere graden med enkeltemner. Det omfatter også de som innenfor en grad har 120 studiepoeng med nødvendige fagemner.

Kartverket kan bestemme at også eldre utdanningsløp som ikke er basert på dagens bachelor- og mastergrader, skal kunne gi grunnlag for å gi autorisasjon. Det er ikke satt noe bestemt krav til lengden på disse eldre utdanningsløpene, men kravet til samlet fagkrets gjelder likt som for søkere med en generell bachelor- eller mastergrad, dvs. 120 studiepoeng juridiske, matrikulære og geomatikkfaglige emner. Fagkretsen må på tilsvarende måte kvalifisere for å administrere og utføre oppmålingsforretninger. Skjæringsdato for hvilke utdanningsløp som kan vurderes, er satt til 1. januar 2021.

Relevante fagemner kan bl.a. være:

 • statisk tingsrett (rettsforhold som allerede er etablert)
 • dynamisk tingsrett (overføring av rettigheter, avtalerett, forhandlingsaspektet, seksjonering, tomtefeste osv.)
 • forvaltningsrett
 • god landmålerskikk
 • eiendomsforhold (eier-, eiendoms- og rettighetsstruktur)
 • eiendomsdanning (hvordan eiendommer juridisk, teknisk og praktisk blir til)
 • matrikkellære (herunder registersystemer og matrikulær eiendomsdanning)
 • arealplanlegging og plangjennomføring
 • eiendomshistorie
 • naborett
 • jordskifterett
 • megling og forhandling
 • tinglysing
 • grunnleggende måleteknikk
 • eiendomslandmåling
 • GIS/GIT
 • feillære
 • utjamningslære og transformasjonsproblematikk

En slik liste vil gi oversikt over emner som søker kan legge til grunn blir godkjent, men listen vil ikke utelukke muligheten for å få godkjent andre emner. Dersom søker har tatt studiepoeng som han mener må godkjennes ut ifra matrikkelforskriften § 64b andre ledd, kan dette påberopes og vi vil da ved søknadsbehandlingen ta stilling til spørsmålet ved den konkrete vurderingen.

Relevant erfaring

Erfaringen skal sørge for at personen som søker om landmålerbrev skal få den nødvendige kunnskapen innenfor matrikulært arbeid som utdanningsløpet ikke dekker. Kravet til erfaring skal også sikre at vedkommende kan utføre sin rolle etter matrikkellova i praksis.

For å kunne bli tildelt landmålerbrev må man kunne dokumentere at man har arbeidet med eiendomsoppmåling og matrikuleringsarbeid i minst to år i fulltidsstilling i løpet av de siste åtte årene. Praksisperioden er utvidet med to år og behøver ikke være sammenhengende. Dette er gjort bl.a. for å tilpasse ordningen bedre til de som har hatt foreldrepermisjon eller liknende.

Relevant erfaring vil kunne oppnås ved praksis fra bl.a. eiendomsoppmålings- og matrikuleringsarbeid i kommune, stat, statsforetak eller privat virksomhet, eller liknende arbeid, f.eks. ingeniørarbeid i jordskifterettene.

Kravet om to års relevant erfaring kan også oppnås med lengre praksisperiode i deltidsstilling. Tiden beregnes proporsjonalt slik at f.eks. arbeid i 50% stilling krever fire års praksis.

Dersom søkeren har hatt permisjoner eller sykemeldinger som samlet utgjør mer enn én måned, må dette fraværet trekkes fra den tellende praksisen. Det samme prinsippet gjelder for graderte sykemeldinger hvor den ansatte har vært på jobb fulltid men med redusert mengde arbeidsoppgaver.

For å illustrere dette: En søker som har vært ansatt i fulltidsstilling, men som i løpet av ansettelsesforholdet har hatt totalt to måneders fravær grunnet permisjoner eller sykemeldinger, eller gradert sykemelding som tilsier at vedkommende har hatt en samlet redusert arbeidsmengde tilsvarende to månedsverk, må da ha hatt fulltidsstilling i minst to år og to måneder for å oppfylle praksiskravet.

Krav til gjennomførte oppmålingsforretninger

I løpet av denne praksisperioden må søkeren ha utført minst ti oppmålingsforretninger.

Forretningene som inngår i praksiskravet, bør fordele seg på flere sakstyper. For at praksisen skal regnes som relevant, kan maksimalt tre av de ti forretningene være kontorforretninger. Hovedregelen bør være at forretningene fordeler seg på minimum tre ulike sakstyper (ny grunneiendom, ny anleggseiendom, ny festegrunn, umatrikulert grunneiendom eller festegrunn, registrering av jordsameie, arealoverføring, endring av festegrunn, grensejustering og klarlegging av eksisterende grense i egen forretning, og uteareal til eierseksjon).

Oppmålingsforretningene skal utføres under tilsyn av den autoriserte eiendomslandmåleren som er pekt ut av kommunene til å bestyre forretningen.

Frem til overgangsperioden er over er det ikke noe krav om at kommunen må ha landmåler med landmålerbrev. I denne perioden er det tilstrekkelig at kommunen ved leder for den fagavdeling som har ansvaret for oppmålingsarbeidet bekrefter at landmåleren har utført oppmålingsforretningene på selvstendig grunnlag. Attest om dette må legges ved som dokumentasjon til søknaden.

Del
XPPT