Siste oppdatering

Godkjenning av dagens utøvere

Mange av dagens utøvere kan få landmålerbrev ved å søke basert på arbeidserfaring. Søkerne må i tillegg bestå autorisasjonsprøven. Søknaden sendes Kartverket via Altinn fra 1. januar 2021 og seinest innen 1. juli 2025. Autorisasjonsprøven må være avlagt innen 31. desember 2025.

Departementet vedtok 20. desember 2022 å forlenge overgangsperioden med ytterligere to år for å legge bedre til rette for at kommunene skal kunne ta i bruk den nye ordningen på en sømløs måte, og berørte utøvere får bedre tid til å skaffe seg nødvendig autorisasjon. Endringene har 1. juli 2023 som formell ikraftsettingsdato.

Les mer om de vedtatte endringene på regjeringens sider.

Overgangsordningen stiller noen særskilte krav som behandles mer i detalj nedenfor. Kravene følger av matrikkelforskriften § 70 fjerde til sjette ledd. I hovedsak er kravene følgende:

 1. Tidsfrister knyttet til søknad etter ordningen
 2. Krav om at samlet praksis må tilsvare fire årsverk.
 3. Krav om at praksis i hovedsak må være sammenhengende
 4. Tidsrammer for den praksis som kan tas i betraktning
 5. Krav om at praksisen må gjelde arbeid med oppmålingsforretninger etter matrikkellova
 6. Krav til dokumentasjon
 7. Inntil to års praksis kan erstattes med relevante studiepoeng

Tidsfrister knyttet til søknad

Siste frist for å søke etter overgangsordningen er 1. juli 2025. Bestått prøve må være avlagt senest 31. desember 2025.

Krav om fire årsverk med praksis

Samlet praksis må tilsvare minst fire årsverk. Dersom søkeren har hatt permisjoner eller sykemeldinger som samlet utgjør mer enn én måned, må dette fraværet trekkes fra den tellende praksisen. Det samme prinsippet gjelder for graderte sykemeldinger hvor den ansatte har vært på jobb fulltid men med redusert mengde arbeidsoppgaver.

For å illustrere dette: En søker som har vært ansatt i fulltidsstilling, men som i løpet av ansettelsesforholdet har hatt totalt to måneders fravær grunnet permisjoner eller sykemeldinger, eller gradert sykemelding som tilsier at vedkommende har hatt en samlet redusert arbeidsmengde tilsvarende to månedsverk, må da ha hatt fulltidsstilling i minst fire år og to måneder for å oppfylle praksiskravet.

Det er ikke et krav at søkeren har jobbet i en fulltidsstilling. Dersom søkeren har lavere stillingsprosent, vil søker likevel kunne oppfylle kravet dersom praksisperioden har vært lang nok til at samlet praksis totalt utgjør fire årsverk. Praksis fra før 2010 vektlegges ikke, ettersom matrikkellovens regler om oppmålingsforretninger da ikke var trådt i kraft.

Samtidig kan ett år med arbeid aldri telle mer enn ett årsverk, selv om søkeren har hatt stillinger eller oppdrag som tilsier at arbeidsmengden det året utgjør mer enn dette. Dersom søker for eksempel har jobbet tilsvarende 120 % med relevante arbeidsoppgaver i ett av årene, vil dette ved søknadsbehandlingen fortsatt telle som ett årsverk.

Krav om at praksisen må være sammenhengende

Praksisen som skal danne grunnlag for godkjenning må være sammenhengende, men kortere opphold som følge av bytte av jobb og lignende kan godtas. Ved vurderingen av om praksis er tilstrekkelig sammenhengende, blir det sett bort ifra opphold som følge av permisjoner og sykemeldinger.

Det er i tillegg et krav at den samlede mengden opphold i den praksisen man søker på grunnlag av ikke kan overstige to år. Dette innebærer ikke at ett enkeltopphold kan være på to år. Kravet innebærer at summen av de korte opphold som enkeltvis kan godtas i praksisen ikke må overstige to år.

For å illustrere: Dersom man i snitt har hatt en 45 prosents stilling hvor arbeid med matrikkellova har vært viktigste enkeltoppgave siden 1. januar 2010, men har hatt flere korte opphold i perioden som følge av bytte av jobb og lignende, og disse periodene i sum utgjør to år og en måned, vil ikke praksisen oppfylle kravene etter overgangsordningen.

Tidsrammer knyttet til den praksis som kan vektlegges

I tillegg til at praksisen må være sammenhengende, sett bort ifra kortere opphold i forbindelse med bytte av jobb o.l., er det også en del tidsrammer som avgrenser hvilken praksis man kan søke på bakgrunn av etter overgangsordningen.

For det første kan det ikke legges vekt på praksis fra før matrikkellovens regler om oppmålingsforretninger mv. trådte i kraft. Dette betyr at praksis fra før 1. januar 2010 ikke kan telle med i beregningen.

Videre må noe av den sammenhengende praksisen være fra 2020. En søker som har avsluttet arbeidsforholdet før 1. januar 2020, slik at han ikke har noe praksis fra denne dato eller senere, oppfyller ikke kravet til å kunne søke om autorisasjon etter reglene i overgangsordningen.

I tillegg må all tellende praksis være opparbeidet før 1. juli 2025. Dette betyr at de som har stått i 100 % stilling uten fravær som må trekkes fra, og som ikke har utdanning som kan tas i betraktning, må ha påbegynt sitt første arbeidsforhold senest 1. juli 2021 for å komme inn under overgangsordningen.

Etter overgangsordningen stilles det ikke krav til utdanning. Kravet til praksismengde kan imidlertid reduseres med inntil to årsverk for den som har relevante fagemner fra høgskole, universitet eller fagskole. For hvert femte studiepoeng innenfor relevante fagemner som er bestått, reduseres kravet til praksis med én måned (1/12 årsverk). Det vil si at den som har bestått relevante fag tilsvarende 60 studiepoeng bare trenger tre årsverk med praksis for å oppfylle kravene.

Krav til relevant praksis – arbeid med oppmålingsforretninger etter matrikkellova

Søkeren må har vært ansatt i kommune, stat eller privat virksomhet for å utføre oppmålingsforretninger etter matrikkellova eller lede slikt arbeid. Nødvendig praksis kan også oppnås ved at søkeren har utført eller ledet slikt arbeid i eget enkeltpersonforetak. Ansvar for å utføre oppmålingsforretninger etter matrikkellova, eller ledelse av slikt arbeid, må ha vært den viktigste enkeltoppgaven knyttet til ansettelsesforholdet.

Krav til dokumentasjon

Som utgangspunkt er det tilstrekkelig å dokumentere praksisen med en bekreftet arbeidsattest/stillingsbeskrivelse med angitt stillingsprosent, tidsrom for ansettelsen, stillingsinnhold og bekreftelse på eventuelt lovlig fravær. Tidligere arbeidsforhold kan eventuelt dokumenteres med egen attest.

Av arbeidsattesten/stillingsbeskrivelsen må det framgå at ansvar for å utføre oppmålingsforretninger etter matrikkellova, eller ledelse av slikt arbeid, har vært viktigste enkeltoppgave. For den som har eget enkeltpersonforetak, kan dette baseres på egenerklæring, men må da suppleres med annen dokumentasjon, for eksempel fakturaer og omsetningsoppgaver.

Søker må også legge ved bekreftelse fra alle arbeidsgivere om hvorvidt søkeren har hatt perioder med lovlig fravær (sykemelding eller permisjon eller redusert arbeidsmengde som følge av gradert sykemelding). Dette for at vi skal kunne kontrollere om den praksis som legges til grunn er langvarig nok ut ifra kravene i matrikkelforskriften. Det vi trenger i en slik bekreftelse er informasjon om:

 • hvor lange perioder med fravær søker har hatt, og
 • hvilken fraværsprosent søkeren har hatt i periodene.
 • Alternativt kan arbeidsgiveren selv regne om fraværet til antall dager heltidsfravær og opplyse oss om dette samlet.

Inntil to års praksis kan erstattes med relevante studiepoeng

Kravet til praksismengde kan reduseres med inntil to årsverk for den som har relevante fagemner fra høgskole, universitet eller fagskole. Kravet reduseres forholdsmessig med én måned (1/12 årsverk) per fem godkjente studiepoeng (1 årsverk = 60 studiepoeng). En søker som får godkjent 60 studiepoeng, vil da trenge tre årsverk med praksis i stedet for fire.

For å få godkjent studiepoeng, må utdanningen være fullført og bestått senest når autorisasjonssøknaden blir sendt inn. Det er i denne sammenheng ikke krav om at studiepoengene må inngå i en grad eller lignende. Det kan være enkeltemner som søkeren har bestått.

Relevante fagemner kan bl.a. være

 • statisk tingsrett (rettsforhold som allerede er etablert)
 • dynamisk tingsrett (overføring av rettigheter, avtalerett, forhandlingsaspektet, seksjonering, tomtefeste osv.)
 • forvaltningsrett
 • god landmålerskikk
 • eiendomsforhold (eier-, eiendoms- og rettighetsstruktur)
 • eiendomsdanning (hvordan eiendommer juridisk, teknisk og praktisk blir til)
 • matrikkellære (herunder registersystemer og matrikulær eiendomsdanning)
 • arealplanlegging og plangjennomføring
 • eiendomshistorie
 • naborett
 • jordskifterett
 • megling og forhandling
 • tinglysing
 • grunnleggende måleteknikk
 • eiendomslandmåling
 • GIS/GIT
 • feillære
 • utjamningslære og transformasjonsproblematikk

Vurderingen av hvor mange studiepoeng som kan godkjennes som relevante, må vurderes konkret i forbindelse med behandlingen av søknaden. Mange emner som tilbys ved utdanningsinstitusjonene vil klart falle inn under det som er nevnt ovenfor. Men listen er ikke uttømmende, så i en del tilfeller blir det måtte foretas en nærmere vurdering av om fagene oppfyller kravene. I andre tilfeller, eksempelvis med mer bredt sammensatte emner, kan det være behov for en mer inngående vurdering av emnets bestanddeler for å fastslå hvor mange studiepoeng som kan godkjennes som relevante.

Dersom søkeren får godkjent et større antall studiepoeng, følger det av rundskriv H-05/20 at det også kan være aktuelt for oss å vurdere om studiepoengene samlet representerer et relevant grunnlag for å redusere kravet til praksismengde.

Får søkeren godkjent 120 studiepoeng kan første arbeidsforhold teoretisk være påbegynt 1. juli 2023.

Del
XPPT