Siste oppdatering

Gamle matrikkelbøker (Finnmark)

Et samarbeidsprosjekt førte til at kommunevise matrikkelbøker for Finnmark ble skannet i 2015. Matrikkelbøkene er tilgjengelig for alle.

Målet var å gjøre matrikkelbøkene lettere tilgjengelig for alle som arbeider med, eller har interesse av eiendommer i Finnmark. Prosjektet ble gjennomført som et samarbeid mellom Kartverket, Finnmarkseiendommen (FeFo) og Jordskifteretten i Finnmark.

Matrikkelbøkene

Bøkene er skannet kommunevis inkludert den tidligere kommunen 2016 Sørøysund. Kommunenumrene er de Finnmark fylke hadde før 2020.

 

Dokumentene er alle i pdf. De er ikke uu-behandlet.

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er det grundige arbeidet som ble gjort i forbindelse med innføring av matrikkel i Finnmark på 1980-tallet. Resultatet av dette ble dokumentert i trykte rapporter/ lister, såkalte «Matrikkelbøker».

Innføring av matrikkel i Finnmark fra 1975 til 1985 (GAB-systemet)

  • 1975: Landbruksdepartementet gir i oppdrag å utarbeide forslag til ommatrikulering av alle tinglyste eiendommer og statens umatrikulerte grunn i Finnmark.

  • 1977: De nye statlige fylkeskartkontorene blir opprettet i januar. Kontorene fikk blant annet ansvaret for produksjonen av økonomisk kartverk (ØK). De overtok også ansvaret for arbeid knyttet til eiendomskartlegging, som tidligere var underlagt Jordskifteverket.

  • 23. juni 1978: Med delingsloven ble det for første gang innført en felles lov for hele landet for måling, merking og registrering av eiendommer (GAB). GAB var Norges offisielle register for grunneiendommer, adresser og bygninger. Gårds- og bruksnummer var inngangen i GAB-systemet og skulle deretter være den eneste lovlige måten å nummerere grunneiendom på. Dette for å sikre effektivisering og rasjonalisering av rutiner knyttet til forvaltningen av grunneiendommer, bygninger og adresser.

    Fylkeskartkontoret i Vadsø fikk et engasjement som konsulent for arbeidsfeltet ny matrikkel i Finnmark. Det innebar blant annet en ny tinglysingsmessig reform i fylket. Alle eiendommer og fester fikk ny nummerering (fra matrikkel og løpenummer til gårds- bruks- og festenummer) hos sorenskriverne. Statens umatrikulerte grunn (ca. 46 000 km²) fikk også gårds- og bruksnummer.

  • Juni 1980: På fylkestinget i Hammerfest ble Jordsalgskontorets og fylkeskartkontorets årsmeldinger behandlet. Begge årsmeldingene inneholdt opplysninger om det pågående matrikkelarbeidet i Finnmark. Spørsmål om hva den nye matrikkelen ville innebære av formelle og praktiske konsekvenser for samenes rettigheter ble tatt opp.

    Samme år ble det holdt et orienteringsmøte i Kautokeino, der fylkeskartkontoret fikk i oppgave å skrive referat. Fylkeskartkontoret ønsket at hele problemstillingen rundt den nye matrikkelen for Finnmark skulle belyses. Derfor skrev Jørgen Dahl (tidl. fylkeskartsjef) og Jens Iversen (tidl. matrikkelansvarlig) et hefte.
  • Februar 1981 heftet utgis: Hvorfor det er nødvendig med ny matrikkel for Finnmark (pdf 12Mb).

Gamle matrikkelbøker (Finnmark)

Del
XPPT