Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

2 Om Etterretninger for sjøfarende

Kunngjøringer i Etterretninger for sjøfarende (Efs) publiseres hver 14. dag, og gir opplysninger om sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart. I tillegg publiseres midlertidige (T) og foreløpige (P) meddelelser vedrørende seilas i norske farvann, skyteøvelser og andre advarsler.

Den komplette digitale pdf-utgaven av Efs er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, og er offisielt godkjent på lik linje med tidligere trykte og pdf-utgaver av publikasjonen.

Efs og tracings er gratis tilgjengelig gjennom nettjenesten kartverket.no/efs.

2.1 Profesjonelle brukere

Profesjonelle brukere er selv ansvarlig for å laste ned pdf-utgavene av Efs fra nettjenesten på kartverket.no/efs.

I følge Forskrift om navigasjonshjelpemidler for skip mv. skal alle skip uansett størrelse være forsvarlig utstyrt med ajourførte kart i tilstrekkelig målestokk, farvannsbeskrivelser, fyrlister, Etterretninger for sjøfarende, tidevannstabeller mv., for de farvann fartøyet anvender. Se også IMO SOLAS Convention, Chapter V.

Skipsførere skal være oppmerksomme på den store risiko og det ansvar det medfører å ikke navigere etter tidsmessige kart. Det er derfor førerens ansvar å til enhver tid holde sine sjøkart à jour.

2.2 Digital Efs-tjeneste

Den digitale Efs-tjenesten lar deg enkelt søke etter meldinger og opplysninger tilknyttet hvert enkelt sjøkart, og du kan lagre dine søk. Du kan også laste ned Efs-hefter og tracings i pdf-format, som du selv kan printe ut.

Profesjonelle brukere har selv ansvar for å holde seg oppdatert på nye meldinger som utgis i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Kartverket anbefaler at profesjonelle brukere laster ned pdf-utgaven av Efs-heftene, i tilfelle nettjenesten i verste fall skulle ha nedetid.

Den digitale Efs-tjenesten inneholder opplysninger om kartrettelser for hver enkelt kart, utgivelsesdatoer for norske sjøkart, midlertidige (T) og foreløpige (P) meldinger, og riggbevegelser i norske havområder.

Du kan søke på Efs-meldinger tilbake til 2010. Det kan være feil i eldre meldinger, da er det pdf-utgaven av Etterretninger for sjøfarende som er gjeldende. Meldinger kunngjort før 2010 er kun tilgjengelig som pdf.
Se historisk arkiv med Efs-hefter tilbake til 1994
.

2.3 Efs – innhold

Alle kartrettelser som publiseres i Efs henviser til den siste utgaven av sjøkartet.

Kilder til nautisk informasjon til Efs

De viktigste kildene av nautisk informasjon til Efs er:

  • Etater som Kystverket, Statens vegvesen, Fiskeridirektoratet, havnevesen og kommuner. Typiske data kan være lykter, merker, broer, havbruk, kaier, utfyllinger, moloer m.m.
  • Aktører som foretar utbygginger eller endringer i sjø som kan ha betydning for sikkerferdsel til sjøs. Typiske data kan være nye/endrede kaier, småbåthavner, moloer, havbruk, utfyllinger, luftspenn, sjøkabler m.m.
  • Aktører som foretar etableringer i sjø som ikke har betydning for sikkerferdsel til sjøs, men hvor objektet kan skades av ankring og/eller fiske. Typiske data kan være rørledninger, kabler og annet utstyr på havbunnen.

Berørte sjøkart angis i Efs-meldingens overskrift. Kart og berørt spesial gjentas nederst i meldingen. En stjerne (*) foran en melding betyr at informasjonen er fra norske kilder. Hvem som er kilden bak rettelsen opplyses i parentes under Efs-meldingen.

For rettelser fra Kystverket er kildehenvisningen slik:

  • Kystverket SØ = Kystverket Sørøst
  • Kystverket V = Kystverket Vest
  • Kystverket MN = Kystverket Midt-Norge
  • Kystverket N = Kystverket Nordland
  • Kystverket T&F = Kystverket Troms og Finnmark

Etterretninger for sjøfarende er delt opp i følgende kapittel

Informasjon om utgitte sjøkart og nautiske publikasjoner
Les mer om benevnelser brukt ved utgivelse av sjøkart i kapittel 1.2.

Permanente kartrettelser for norske farvann og havområder
Etableringer og endringer av fyrbelysningen og faste og flytende sjømerker.
Nylig påviste grunner
Nye eller endrede undervannskabler, rørledninger og luftspenn
Vrak eller hefter som kan være til hinder for fiske og skipsfart m.m.

Midlertidige (T) og foreløpige (P) meldinger for norske farvann og havområder
Planlagte etableringer og endringer av fyrbelysningen og faste og flytende sjømerker.
Fyrbelysning og faste og flytende sjømerker som er midlertidig ute av funksjon.
Planlagte etableringer og endringer i farleden, utdypinger av havner etc.
Varsel om planlagte nedlegginger av fyrbelysning og faste og flytende og sjømerker m.m.
Planlagte grunnundersøkelser.

Forskjellige meddelelser
Skyteøvelser, advarsler, seismiske undersøkelser og opplysninger om påbud og forordninger angående seilas i bestemte områder m.m.

Efs-regioner

Innholdet i søk og kapittel i pdf-utgaven er delt inn i følgende områder; Norske farvann, Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat, Nord Atlanteren, Norskehavet vest til Island, Arktisk, Barentshavet til Grønnland og Svalbard.

Se illustrasjon med inndeling av efs-regioner langs kysten (pdf, 180 kB).

Se illustrasjon med inndeling av efs-regioner i havområdene  (pdf 344 kB).

Midlertidige (T) og foreløpige (P) meldinger

Midlertidige (T) meldinger brukes for å formidle informasjon som har betydning for navigasjon og som vil være gyldig kun i en begrenset periode. Alle midlertidige (T) meldinger som har en bestemttidsangivelse vil ikke bli gjentatt med mindre det foreligger et utvidet tidsrom ellerforandring av andre viktige forhold.

Foreløpige (P) meldinger brukes for å formidle informasjon som er av betydning for navigasjon og som på et fremtidig tidspunkt resulterer i en permanent kartrettelse. Alle forløpige (P) meldinger er gjeldende til kartrettelse er publisert i Efs.

Midlertidige og foreløpige meldinger blir ikke rettet i sjøkartet men publiseres som en rettelse i elektroniske kart. Oversikt over alle gjeldende midlertidige (T) og foreløpige (P) meldinger er tilgjengelig på den digitale Efs-tjenesten, kartverket.no/efs.

Posisjonsangivelse

Alle posisjoner blir angitt i geografisk lengde og bredde, (grader, minutt og desimall av minutt). Posisjonene er alltid angitt i World Geodetic System (WGS84 DATUM).
Retninger angis rettvisende i grader fra 000° (Nord) til 360°. Sektorgrenser på fyr og lykter mot fyret/lykten.
Avstander angis i meter (m) eller nautiske mil (M).
Dybder og høyder angis i meter (m).
Hvis ikke annet er nevnt brukes norsk normaltid.

Symboler og forkortelser

Det vises til publikasjonen «Symboler og forkortelser i norske sjøkart».

Forkortelser for fyrbelysningen er så langt mulig i samsvar med de som benyttes i norske sjøkart, for eksempel:
W (Hvit)
G (Grønn)
R (Rød)
Y (Gul)

2.4 Navigasjonshjelpemidler

I tillegg til Etterretninger for sjøfarende er følgende publikasjoner et nødvendig supplement til kartene:

Se også:

For Fiske- og fangstfartøy gjelder forskrifter fastsatt av Sjøfartsdirektoratet den 13. juni 2000:

Forskrift om konstruksjon, utstyr, drift og besiktigelse for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover. Det er forskriftens § 10-4 som omhandler nautiske instrumenter og publikasjoner.

Skipsførere skal være oppmerksomme på den store risiko og det ansvar det medfører og ikke navigere etter tidsmessige kart. Det er derfor førerens ansvar til enhver tid å holde sine sjøkart oppdatert.

Til toppen