Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

5 Elektroniske sjøkart

I forbindelse med nymålinger av norskekysten prioriterer Kartverkets sjødivisjon utgivelse av elektroniske sjøkart godkjent for navigasjon. Internasjonalt benevnes disse ENC (Electronic Navigational Chart).

ENC-er produseres i henhold til International Hydrographic Organization-standarden S-57, som alle sjøkartverk verden over bruker for å produsere tilsvarende elektroniske sjøkart for sine farvann.

ENC-er for hele norskekysten er tilgjengelig via autoriserte PRIMAR-distributører. For informasjon om dekning og oversikt over distributører, se www.primar.org.

5.1 Electronic Chart Display og Information System (ECDIS)

ECDIS er et typegodkjent navigasjonssystem som oppfyller SOLAS' krav til navigasjonsutrustning under gitte kriterier. Installeres en ENC på et slikt system, kan det brukes til navigasjon på samme måte som et oppdatert papirsjøkart, forutsatt at ENC-en holdes oppdatert.

Andre typer ikke-offisielle elektroniske sjøkart, eksempelvis kart produsert av privat industri eller rastersjøkart, kan kun benyttes som et supplement i forbindelse med navigasjon.

Som backup-system godkjennes en av disse løsningene for norske skip:

  1. Oppdaterte sjøkart eller
  2. ECDIS nummer 2 tilkoplet nødkraftkilde

IMO-krav om bruk av ECDIS

International Maritime Organization (IMO) sin Maritime Safety Committee (MSC) har i 2008 vedtatt krav om obligatorisk bruk av ECDIS. Implementeringsfasen vil strekke seg over en periode fra 2012 til 2018, avhengig av fartøystype og størrelse.

5.2 Elektroniske sjøkart (ENC) for norskekysten

Offisielle elektroniske navigasjonskart (ENC) er vektorkart produsert i samsvar med spesifikasjoner gitt av den internasjonale hydrografiske organisasjonen (IHO), og utgitt med godkjenning av et nasjonalt sjøkartverk.

5.2.1 Norske ENC-er

Grunnlaget for norske ENC-er er enten hentet fra digitalisering/scanning av eksisterende sjøkart, eller direkte fra databaser. Dataene inngår i en sømløs database hvor hver ENC utgjør en kartcelle. Hver kartcelle blir identifisert ved et unikt nummer.

Forskjeller mellom ENC og papirkart

Innholdet i en ENC og papirkartet for samme område er ikke nødvendigvis identiske.

Eksempelvis kan en ENC inneholde mer dybdeinformasjon enn papirkartet, mens landinformasjon og navn i dag kan være redusert sammenlignet med det som finnes i papirkartene.

Dybder langs kai

Kaidybder er målt ved kaifront eller 2 meter utenfor kai avhengig av når dybdene ble målt. Posisjonen til kaidybder målt ved kaifront kan være presentert litt utenfor kaien i det elektroniske kartet (ENC) for å bedre lesbarheten i ECDIS.

5.2.2 ZOC-diagram

Kartgrunnlaget vil for mange områder være basert på sjømålingsdata hvor posisjonsnøyaktigheten er dårligere enn det som i dag er mulig ved bruk av moderne posisjoneringssystemer. I en ENC er datakvaliteten for hydrografiske data angitt i kvalitetssoner (Zones of Confidence) hvor kvaliteten er vurdert ut fra tre faktorer; posisjonsnøyaktighet, nøyaktighet i dybde og dekningsgrad av havbunnen.

Se ZOC-diagram i kapittel 1.5 Zones of Confidence – ZOC-diagram

Norske ENC-er er delt inn i ulike navigasjonsformål (målestokksklasser) etter anbefalinger fra den internasjonale hydrografiske organisasjonen (IHO):

Brukerband
Navigational
purpose
NameScale RangeAvailable Compilation
Scales
Matching
Scale Range
1 Overview <1:1 499 999 3 000 000 and smaller
1 500 000
200 NM
96 NM
2 General 1:350 000 – 1:1 499 999
700 000
350 000
48 NM
24 NM
3 Coastal 1:90 000 – 1:349 999
180 000
90 000

12 NM
6 NM

4 Approach 1:22 000 – 1:89 999
45 000
22 000
3 NM
1,5 NM
5 Harbour 1:4000 – 1:21 999
12 000
8000
4000
0,75 NM
0,5 NM
0,25 NM
6 Berthing > 1:4000 3999 and larger < 0,25 NM

5.2.3 Oppdateringsmeldinger (ER-meldinger)

En viktig fordel med elektroniske kart er muligheten for automatisk oppdatering om bord. Oppdateringer (ER-meldinger) blir utgitt for norske ENC-er i samsvar med kartendringer publisert gjennom Etterretninger for sjøfarende.

Oppdateringen av de elektroniske kartene starter ved utgivelsen av hver utgave av Etterretninger for sjøfarende (Efs). Alle oppdateringer vil så være utført før utgivelse av neste hefte av Etterretninger for sjøfarende (det vil si i løpet av en 14 dagers periode). ER-meldinger kan også inneholde oppdateringer som ikke er publisert i Efs.

Kartverket sjødivisjonen utgir samtlige foreløpige (P) meldinger og midlertidige (T) meldinger som har vært kunngjort i Efs. Disse utgis på lik linje som andre oppdateringer i ENC.

Vi ønsker tilbakemeldinger fra brukerne om hvordan denne tjenesten fungerer. Slike tilbakemeldinger kan sendes til kundesenter@kartverket.no.

Oppdateringer for ENC-er distribueres gjennom PRIMAR.

Oppdateringsmeldinger (ER-meldinger) omfatter i dag i hovedsak punkt- og linjeobjekter som lykter, sjømerker, kabler, luftspenn, sjømåling av mindre områder o.a.

Ved større endringer som eksempelvis ved nymåling av et større område vil en kartcelle bli utgitt som "ny utgave" (New Edition). "Nye utgaver" (New Editions) kan også bli utgitt av datatekniske årsaker.

5.2.4 Termer som brukes

Termer som i dag benyttes i forbindelse med utgivelse av norske elektroniske kart (ENC-er) og oppdatering av disse:

Nytt datasett (new dataset) (EN - ENC New): ENC data ikke tidligere utgitt for området for angitte navigasjonsformål.

Oppdatering (update) (ER - ENC Revision): endringer av informasjon i et eksisterende datasett.

Ny versjon (NE - new edition) av et datasett: inkluderer i tillegg til tidligere ER meldinger også ny informasjon som ikke tidligere har blitt distribuert gjennom oppdateringer.

5.2.5 Advarsel

Bruk av moderne utstyr gir mulighet for å strekke informasjonen i kartet ut over den bruken den er beregnet for. Dette advares det på det sterkeste mot.

Den sjøfarende er til enhver tid ansvarlig for å sette seg inn i og bruke informasjonen i sjøkartet på en forsvarlig måte og ta hensyn til de begrensninger som kartet gir.

Til toppen

Veiviseren

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
08700
post@kartverket.no
 

Chat